ZDW.N1.111.4.2024

majster – drogomistrz w Oddziale Toruńskim w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Liczba stanowisk pracy:                    1 etat/1 stanowisko
Rodzaj umowy:                                 docelowo na czas nieokreślony

I.     Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie budowlane.
 2. Minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w branży budowlanej.
 3. Umiejętność przedmiarowania robót budowlanych w specjalności drogowej.
 4. Umiejętność kosztorysowania.
 5. Znajomość obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
 6. Prawo jazdy kat. B.
II.    Wymagania mile widziane (nie wymagane)
 1. Znajomość struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.
 2. Obsługa oprogramowania CAD i programów do kosztorysowania.
III.  Zakres wykonywanych obowiązków:
 1. Wykazanie inicjatywy w podejmowaniu problemów i spraw wynikających w toku pracy i występowanie z odpowiednimi wnioskami do Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Toruniu.
 2. Referowanie spraw obiektywnie oraz redagowanie materiałów i pism zgodnie z obowiązującymi formami i wymogami techniki biurowej z zachowaniem wyznaczonych terminów.
 3. Przedkładanie projektów do zatwierdzenia Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich.
 4. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, Policją.
 5. Współpraca z innymi Komórkami RDW i ZDW w Bydgoszczy. Dokonywanie objazdów i prowadzenie książek objazdów dróg zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz rejestrowanie uwag dotyczących stanu nawierzchni dróg, poboczy, urządzeń odwadniających, oznakowania.
 6. Dokonywanie objazdów przejazdów kolejowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
 7. Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, ich likwidacja a w przypadku braku możliwości wykonania robót siłami własnymi, zgłaszanie do kierownika sekcji utrzymania informacji o konieczności wykonania robót systemem zleconym.
 8. Zlecanie i nadzorowanie prawidłowości robót utrzymaniowych wykonywanych przez brygadę patrolową.
 9. Nadzorowanie zlecanych robót utrzymaniowych.
 10. Dbałość o właściwy stan korpusu drogowego, wszystkich elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu tj. bariery ochronne, pachołki, oznakowanie poziome i pionowe itp.
 11. Prowadzenie działalności ewidencyjno-sprawozdawczej wynikającej z zakresu pracy brygad patrolowych.
 12. Udział w prowadzeniu elektronicznego systemu ewidencji i zarządzania drogami na terenie działania RDW.
 13. Pomoc w pracach pomiarowych związanych z ewidencją dróg.
 14. Rozliczanie i nadzór nad zużyciem paliwa w będącym w dyspozycji środkach transportowych i sprzętowych.
 15. Przyjmowanie i wydawanie materiałów do utrzymania dróg, prowadzenie ewidencji materiałowej.
 16. Wykonywanie przeglądów dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 17. Przygotowywanie planów robót utrzymaniowych.
 18. Rozliczanie i nadzór nad zużyciem paliwa w będącym w dyspozycji środkach transportowych i sprzętowych.
 19. Przyjmowanie i wydawanie materiałów do utrzymania dróg, prowadzenie ewidencji materiałowej.
 20. Wykonywanie przeglądów dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 21. Przygotowywanie planów robót utrzymaniowych.
IV.  Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny. 
 2. Kwestionariusz osobowy*. 
 3. Klauzula informacyjna*.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 
 7. Oświadczenia kandydata w zakresie*:
 • posiadania obywatelstwa,
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych.
UWAGA!
Wszystkie dokumenty, kserokopie oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Wzory: Kwestionariusza osobowego, Klauzuli informacyjnej oraz Oświadczeń można pobrać osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej tutaj
 
V.   Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. nr 530), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko majster – drogomistrz w Oddział Toruńskim - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.111.4.2024” Dokumenty należy złożyć / przesłać do 04 kwietnia 2024 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

VII. PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wynagrodzenie na podstawie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 4. Trzynaste wynagrodzenie.Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.
 5. Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłanych ofert nie zwraca.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie naboru mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i/lub testy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów i/lub testów kwalifikacyjnych, z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (25 marca 2024)
Opublikował: Paulina Góralska (25 marca 2024, 09:37:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150