Zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych


UWAGA! od 13 marca 2021 roku nastąpiła zmiana przepisów!

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym (t j. Dz. U. z 2021, poz. 450 z późn. zm.).

Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

-uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;

-przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu;

-pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na warunkach i w sposób określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 64i ust. 2, w tym przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi przepisami;

-zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego odbywa się w oparciu o zapisy art. 64 obowiązującego Prawa o ruchu drogowym.

W stosunku do przepisów obowiązujących do 12 marca 2021 r. dotyczących zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, usunięta została kategoria I zezwoleń wydawana przez Zarządcę Drogi (w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17, w którym TSUE orzekał, iż obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. należy uznać za sprzeczny z przepisami art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.).
W związku z powyższym dawna kat. II (na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego) stała się obecnie kat. I, a najczęściej wnioskowana przez przewoźników kat. III (dla pojazdów o szerokości do 3,2m, wysokości do 4,3m oraz długości do 15m dla pojedynczego pojazdu lub 23m dla zespołu pojazdów) w myśl nowych przepisów stanowi obecnie kat. II zezwolenia.

Zezwolenie Kat. I oraz II aktualnie wydaje Starosta, właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu.


Natomiast należy pamiętać, iż zgodnie z art. 64c, pkt 9 - 13 Prawo o ruchu drogowym (t j. Dz. U. z 2021, poz. 450 z późn. zm.) dotyczącego zezwoleń kategorii II-IV:


"
9. Podmiot posiadający zezwolenie kategorii IV, planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu.

10. Zarządca drogi w przypadku, o którym mowa w ust. 9, najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw.

11. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa zarządca drogi, ustalając, zależnie od potrzeb, ograniczenia w zakresie ruchu, sposób przejazdu oraz przystosowanie obiektu do przejazdu.

12. Zarządca drogi może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 10, jeżeli stan technicznej sprawności mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd pojazdu nienormatywnego, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia wykonanie tego przejazdu.

13. Zabrania się wykonywania przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt. "


a także zgodnie z art. 64d, pkt 2 dotyczącego zezwoleń kategorii V:

"Zezwolenie może być wydane, pod warunkiem że:

2. uzyskano na przejazd zgodę zarządcy drogi, właściwego dla trasy przejazdu."

Zgodnie z art. 19, ust. 2, pkt 2  Ustawy o drogach publicznych, zarządcą dróg wojewódzkich na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest zarząd województwa reprezentowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy. 

metryczka


Wytworzył: Janina Michalak (13 marca 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (13 marca 2014, 11:52:45)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (1 czerwca 2021, 12:30:32)
Zmieniono: Zmiana przepisów.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7332