Informacje


Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w zakresie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 933).

Informacje publiczne, które nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej ZDW Bydgoszcz są udostępniane na wniosek.

Wniosek kierowany do dyrektora ZDW w Bydgoszczy można przesłać:

  • pocztą na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynka Podawczej: wyślij pismo
  • pocztą elektroniczną na adres: e-mail

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie rozpatrzenia wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek ZDW w Bydgoszczy, jako podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Informacja publiczna przetworzona może zostać udostępniona w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dla osoby wnioskującej o dostęp do informacji publicznej (100kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Zawadzki (6 stycznia 2009)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (6 stycznia 2009, 13:52:10)

Ostatnia zmiana: Michał Rutkowski (17 czerwca 2020, 09:32:42)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 15533