ZDW.N1.111.44.2020 Referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Oddział Toruńskim - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu


Znak sprawy: ZDW.N1.111.44.2020
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
 
Oferta pracy na stanowisko:
Referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Oddział Toruńskim - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu.
Wymiar etatu:                         1 etat
Liczba stanowisk pracy:             1 stanowisko
Rodzaj umowy:                         docelowo na czas nieokreślony
 
I.            Wymagania niezbędne:
1.       Wykształcenie średnie techniczne.
2.       Minimum trzyletnie doświadczenie zawodowe.
3.       Wiedza w zakresie administracji samorządowej i działalności ZDW w tym w szczególności:
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa.
4.       Znajomość obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska,
oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
5.       Biegła obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
6.       Znajomość obsługi urządzeń biurowych.
7.       Posiadanie prawa jazdy kat. B.
8.       Umiejętność pracy w zespole.
9.        Umiejętność organizacji pracy własnej.
10.   Umiejętność analitycznego myślenia.
11.   Solidność.
12.   Systematyczność.
13.   Dokładność.
14.   Rzetelność.
15.   Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
16.   Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego
 lub umyślne przestępstwa skarbowe.
17.   Nieposzlakowana opinia.
II.            Wymagania dodatkowe
1.       Wykształcenie średnie o specjalności drogowej, budowlanej lub melioracyjnej.
2.       Znajomość struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.
III.            Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Praca na tym stanowisku wymaga skupienia, kreatywnego myślenia, współpracy
 z zespołem ludzi.
2.       Praca biurowa oraz wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego samochodem służbowym.
3.       Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1.       Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
2.       Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane
do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.       Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
IV.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz otrzymywanych wytycznych i poleceń służbowych.
2.    Gruntowa znajomość przepisów w dziedzinach należących do zakresu działania pracownika oraz prowadzenie ich ewidencji.
3.    Należyte zebranie i ocena materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy.
4.    Wykazanie inicjatywy w podejmowaniu problemów i spraw wynikających w toku pracy i występowanie z odpowiednimi wnioskami do przełożonego.
5.    Referowanie spraw obiektywnie oraz redagowanie materiałów i pism zgodnie
z obowiązującymi formami i wymogami techniki biurowej z zachowaniem wyznaczonych terminów.
6.    Właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt.
7.    Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przestrzeganie zasad etyki pracowniczej.
8.    Opracowywanie planów bieżących, rocznych i wieloletnich w zakresie budowy i bieżącego utrzymania obiektów mostowych.
9.    Zbieranie i przekazywanie informacji o bieżącym stanie obiektów mostowych.
10. Bieżące prowadzenie ewidencji, wykazów i ksiąg obiektów mostowych.
11. Gromadzenie danych techniczno-eksploatacyjnych obiektów mostowych, przechowywanie dokumentacji budowlanej.
12. Dokonywanie przeglądów bieżących, zlecanie przeglądów podstawowych i w uzasadnionych przypadkach przeglądów szczegółowych obiektów mostowych.
13. Opracowywanie planów bieżącego utrzymania obiektów mostowych, współpraca w tym zakresie z drogomistrzami.
14. Opracowywanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich, projektów wykonawczych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów mostowych.
15. Przygotowywanie materiałów przetargowych na wykonanie robót mostowych.
16. Prowadzenie nadzoru i kontrola robót wykonywanych przez pracowników brygad patrolowych i innych wykonawców w zakresie bieżącego utrzymania obiektów mostowych.
17. Opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych na obiektach mostowych, wydawanie zezwoleń, naliczanie opłat, kontrola w tym zakresie.
18. Rozliczanie robót, sprawdzanie faktur za wykonane roboty na obiektach mostowych, dokonywanie rozliczeń z przydzielonych środków finansowych.
19. Sporządzenie sprawozdań i informacji z zakresu prowadzonych spraw. 
20. Koordynacja przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony obiektów mostowych.
21. W oparciu o oddzielne rozporządzenia i przepisy prowadzenie spraw obronnych i obrony cywilnej.
22. Współpraca z terenowymi organami i inspektorami OC.
23. Bieżące prowadzenie ewidencji sprzętu i środków transportowych będących na wyposażeniu RDW Toruń.
24. Zlecanie dokonywania przeglądów okresowych, wyrywkowych sprzętu i środków transportu na podstawie pisemnego zamówienia imiennego użytkownika danego sprzętu.
25. Miesięczne rozliczanie zużycia paliwa pojazdów i sprzętu będącego na wyposażeniu rejonu w oparciu o karty drogowe i karty pracy sprzętu. Ustalenie norm zużycia paliwa w zależności od pór roku. Analizowanie i przedkładanie stosownych wniosków do Kierownika rejonu w sprawie ponadnormatywnego zużycia bądź oszczędności paliwa.
26. Ubezpieczanie pojazdów, sprzętu.
27. Dokonywanie rejestracji nowo zakupionych pojazdów.
28. Wnioskowanie o likwidację środków trwałych, wyposażenia – dotyczących środków transportowych i sprzętu nie nadających się do dalszego użytkowania.
29. Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska.
30. Opisywanie pod względem merytorycznym dokumentów związanych z zakresem czynności oraz dokumentów realizowanych do zapłaty.
31. Prowadzenie zbioru norm, przepisów, instrukcji dotyczących spraw transportowych, sprzętowych i związanych z ochroną środowiska.
32. Dokonywanie przeglądu sprzętu zimowego utrzymania i sporządzanie protokółu z ich stanu przed i po sezonie zimowym tj. do 30.09 danego roku i 20.04 następnego roku (sezonu zimowego).
33. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami
34.      Organizowanie pracy własnej i podwładnych z zachowaniem odpowiednich warunków BHP i P.POŻ.
35.      Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwianie spraw.
36.      Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego związanych
z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
37.      Dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy oraz zapewnienie właściwego toku pracy w komórce.
38.      Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy państwowej
i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
39.      Organizacja stanowiska pracy i wykorzystanie dnia pracy, przestrzegania regulaminu pracy oraz wszystkich Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
V.       Wymagane dokumenty:
1.       List motywacyjny.
2.       CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.       Kwestionariusz osobowy*.
4.       Klauzula informacyjna *.
5.       Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6.       Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
7.       Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub zaświadczeń.
8.       Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.       Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10.   Oświadczenie o treści:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. 2019 r poz. 1781 )
11.   Oświadczanie kandydata „Braku podległości służbowej pomiędzy osobami bliskim w stosunek bezpośredniej podległości służbowej” na podstawie art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 28 czerwca 2018 r.
12.   Kopia prawa jazdy.
UWAGA!
Dokumenty, kserokopie oraz oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Kwestionariusz osobowy, klauzula informacyjna oraz oświadczenia pobrać można osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80
(pok. nr 19) lub ze strony internetowej tutaj
 
VI.              Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r. nr 1282), jest obowiązany
do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
VII.           Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Oddział Toruńskim - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu.nr naboru ZDW.N1.111.44.2020”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 14 stycznia 2021 r. (w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłane ofert nie zwraca i zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone
po terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuję, iż komisja restytucyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmowy lub/i testu kwalifikacyjnego z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (31 grudnia 2020)
Opublikował: Paulina Góralska (31 grudnia 2020, 19:24:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 805