ZDW.N1.111.27.2022


Oferta pracy na stanowisko:
referent w Wydziale Budżetu i Rozliczeń w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Wymiar etatu:                                    1 etat  
Liczba stanowisk pracy:                       1 stanowisko
Rodzaj umowy:                                 docelowo na czas nieokreślony
 
I.     Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie średnie administracyjne lub ekonomiczne.
 2. Praktyczna znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz pracowników samorządowych wraz z przepisami wykonawczymi wydanych na jej podstawie.
 3. Prawo jazdy kat. B
II.  Wymagania mile widziane (nie wymagane)
Osoba która jest w trakcie kształcenia się na kierunku administracyjnym lub ekonomicznym.
 
III. Zakres wykonywanych obowiązków:
 1. Opracowywanie projektów planów dochodów i wydatków rocznych i wieloletnich.
 2. Opracowywanie harmonogramów rzeczowo - finansowych.
 3. Opracowywanie zbiorczych zestawień kosztów.
 4. Prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby danej inwestycji.
 5. Przygotowanie i weryfikacja dokumentów związanych z daną inwestycją na potrzeby organów kontroli.
 6. Współpraca z jednostkami administracji samorządowej.
 7. Archiwizowanie dokumentów.
IV.  Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy*.
 3. Klauzula informacyjna*
 4. .Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Oświadczenia kandydata w zakresie*:
 • posiadania obywatelstwa,
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych.
UWAGA!
Wszystkie dokumenty, kserokopie oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 
*Wzory: Kwestionariusza osobowego, Klauzuli informacyjnej oraz Oświadczeń można pobrać osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej tutaj
 
V.   Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. nr 530), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referent w Wydziale Budżetu i Rozliczeń w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.111.27.2022”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 13 lipca 2022 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
VII. PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.Wynagrodzenie na podstawie z ustawą o pracownikach samorządowych.Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.Trzynaste wynagrodzenie.Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie
w preferencyjnej cenie.Stojaki na rowery na terenie urzędu.Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłanych ofert nie zwraca.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie naboru mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i/lub testy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów i/lub testów kwalifikacyjnych, z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (28 czerwca 2022)
Opublikował: Paulina Góralska (28 czerwca 2022, 13:20:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 606