Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony internetowej BIP - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępnościstron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Data przeglądu deklaracji: 2023-10-18

Strona powstała przed wejściem aktualnie obowiązujących przepisów. Poprawienie dostępności strony w każdym aspekcie niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • wytworzone zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-09

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Luiza Wyczyńska, l.wyczynska@zdw-bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 691965765. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest Luiza Wyczyńska. (tel. 691965765). Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez podmiot;
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez podmiot,
  zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej;
 • monitorowanie działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem mailowym m.rutkowski@zdw-bydgoszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52-370-57-31.

W przypadku potrzeby komunikacji w jednej z trzech form: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM), sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN), prosimy o przesłanie wiadomości na adres sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania, podczas którego odbędzie się komunikacja w języku migowym.

Informacja na temat możliwości skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego on-line znajduje się TUTAJ.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

 • miejsca postojowe dla pojazdów osób potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami znajdują się przy ulicy Matejki oraz Ślusarskiej oraz na parkingu wewnętrznym ZDW (wjazd od ulicy Ślusarskiej),
 • w 2022 roku przystosowaliśmy wejście od strony dziedzińca oraz toaletę na parterze dla osób ze szczególnymi potrzebami,
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w siedzibie ZDW zainstalowano pętlę indukcyjną,
 • po zakończeniu remontu do końca 2023 roku zostaną zamontowane oznaczenia
  w alfabecie brajla oraz oznaczenia kontrastowe w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w trakcie prac remontowo-modernizacyjnych sukcesywnie będziemy wprowadzać rozwiązania zwiększające dostępność naszej siedziby dostosowując ją dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).

Aplikacje mobilne:

ZDW nie posiada własnych aplikacji mobilnych dedykowanych osobom niepełnosprawnym.

Wytworzył: Luiza Wyczyńska

Opublikował: Jakub Gromowski

Data wytworzenia: 2020-09-09

Data aktualizacji: 2020-09-09