złożenie projektu zmiany organizacji ruchu do zaopiniowania

Złożenie projektu zmiany organizacji ruchu do zaopiniowania
 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz.U. z 2020 r., poz. 110 z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 470);  

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j.: Dz.U. z 2017 r., poz. 784);  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (DZ.U. z 2019r., poz. 2311); 
 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U z 2019r., poz.2310); 
 
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.: Dz.U. z 2016, poz. 124 ze zm.).  


Wniosek (powinien zawierać):

- rodzaj zmiany organizacji (stała, czasowa),
- nr drogi,
- rodzaj robót,
- dane wnioskodawcy,
- do wniosku należy dołączyć 2 egz. projektu zmiany organizacji ruchu.

 
Projekt zmiany organizacji ruchu powinien zawierać:

1. Aktualne podstawy prawne (wskazane powyżej);

2. Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień, w przypadku robót prowadzonych w etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

3. Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi lub dróg,  których projekt dotyczy;

4. Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 uwzględniający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń  sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; (dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu),
b) parametry geometrii drogi,
c) kilometrację znaków oraz odległości od prowadzonych robót w przypadku czasowej  organizacji ruchu;

5. Kopie dokumentu potwierdzającego uzgodnienie lokalizacji tj. postanowienie, decyzje  lub  uzgodnienie;

6. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia  nowej  stałej   organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu;

7. Nazwisko i podpis projektanta (pod opisem i rysunkami).


 
Termin załatwienia sprawy – zgodnie z art. 35 KPA
Utworzył: Sławomir Knoff 29.03.2016r.

metryczka


Wytworzył: Sławomir Knoff (29 marca 2016)
Opublikował: Michał Rutkowski (5 kwietnia 2016, 10:40:06)

Ostatnia zmiana: Radosław Kruzel (21 maja 2020, 07:54:29)
Zmieniono: Aktualizacja podstawy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8225