ZDW.N1.111.3.2024

Oferta pracy na stanowisko:
samodzielnego referenta w Wydziale Zamówień Publicznych Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Wymiar etatu:                                    1 etat  
Liczba stanowisk pracy:                    1 stanowisko
 
I.     Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Doświadczenie zawodowe minimum 2-letanie doświadczenie w obszarze stosowania Ustawy PZP i zakresie prowadzenia postepowania (zapytań ofertowych) wyłączonych spod stosowania ustawy PZP w jednostkach samorządowych. 
 3. Znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie - umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 4. Znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie  dyscypliny finansów publicznych oraz innych przepisów i aktów obowiązujących przy stosowaniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 5. Czynne prawo jazdy kat. B.
II.        Wymagania dodatkowe: 
Doświadczenie w administracji związanej z zarządzaniem siecią drogową.

III.  Zakres wykonywanych obowiązków:
 1. Weryfikacja formalno-prawna wniosków o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Przygotowywania dokumentacji, w tym specyfikacji warunków zamówienia wraz z zamieszczeniem ogłoszeń w BZP / DZUUE za wyjątkiem przygotowania wzorów umów oraz OPZ. 
 3. Przeprowadzanie postepowań zakresie ZP.
 4. Udział w pracach komisji przetargowej. 
 5. Współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi oraz jednostkami terenowymi w zakresie przygotowania i udziału zamówień.
 6. Przygotowywanie planów oraz sprawozdań w zakresie zamówień publicznych,
 7. Obsługa administracyjna wydziału (prowadzenie rejestrów postępowań, weryfikacja rejestru, tworzenie pism wewnętrznych).
IV.  Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny. Kwestionariusz osobowy*.
 2. Klauzula informacyjna*.
 3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 4. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 5. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 6. Oświadczenia kandydata w zakresie*:
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • posiadania obywatelstwa,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych

  UWAGA!Wszystkie dokumenty, kserokopie oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Wzory: Kwestionariusza osobowego, Klauzuli informacyjnej oraz Oświadczeń można pobrać osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej
 
V.   Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. nr 530), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko samodzielnego referenta w Wydziale Zamówień Publicznych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.111.3.2024”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 24 marca 2024 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
VII. PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 1. Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wynagrodzenie na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych.
 3. Praca stacjonarna w Bydgoszczy w regularnych godzinach pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.
 4. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 5. Trzynaste wynagrodzenie.
 6. Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.
 7. Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłanych ofert nie zwraca.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie naboru mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i/lub testy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów i/lub testów kwalifikacyjnych, z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (15 marca 2024)
Opublikował: Paulina Góralska (15 marca 2024, 13:23:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 164