ZDW.N1.111.22.2023

Oferta pracy na stanowisko:
referent ds. ewidencji dróg w Oddziale Toruńskim w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Liczba stanowisk pracy:                      1 etat/1 stanowisko
Rodzaj umowy:                                 docelowo na czas nieokreślony

I.     Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe administracyjne.
 2. Minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w administracji.
 3. Znajomość obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
 4. Prawo jazdy kat. B.
II.    Wymagania mile widziane (nie wymagane)
 1. Wykształcenie wyższe budowlane.
 2. Znajomość struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.
 3. Obsługa oprogramowania CAD i programów do kosztorysowania.
III.  Zakres wykonywanych obowiązków:
 1. Wykazanie inicjatywy w podejmowaniu problemów i spraw wynikających w toku pracy i występowanie z odpowiednimi wnioskami do Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich.
 2. Referowanie spraw obiektywnie oraz redagowanie materiałów i pism zgodnie z obowiązującymi formami i wymogami techniki biurowej z zachowaniem wyznaczonych terminów.
 3. Przedkładanie projektów do zatwierdzenia Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich.
 4. Właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt.
 5. Prowadzenie zagadnień i spraw związanych z bezpieczeństwem i organizacją ruchu drogowego.
 6. Prowadzenie ewidencji dróg w systemie elektronicznym w zakresie oznakowania pionowego i poziomego, przejazdów kolejowych, zatok i przystanków autobusowych, miejsc niebezpiecznych.
 7. Weryfikowanie i sprawdzanie poprawności wprowadzonych danych do systemu ewidencji dróg.
 8. Współpraca z centrum zarządzania ewidencją dróg mieszczących się w ZDW w Bydgoszczy.
 9. Czynny udział w utrzymaniu zimowym dróg.
 10. Kontrola dokumentów otrzymywanych w celu prowadzenia i uaktualnienia danych ewidencji dróg.
IV.  Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny. 
 2. Kwestionariusz osobowy*. 
 3. Klauzula informacyjna*.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie. 
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 
 7. Oświadczenia kandydata w zakresie*:
 • posiadania obywatelstwa,
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych.
UWAGA!
Wszystkie dokumenty, kserokopie oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Wzory: Kwestionariusza osobowego, Klauzuli informacyjnej oraz Oświadczeń można pobrać osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej tutaj
 
V.   Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. nr 530), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. ewidencji dróg w Oddział Toruńskim - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Toruniu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.111.22.2023” Dokumenty należy złożyć / przesłać do 5 grudnia 2023 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

VII. PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wynagrodzenie na podstawie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 4. Trzynaste wynagrodzenie.Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.
 5. Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłanych ofert nie zwraca.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie naboru mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i/lub testy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów i/lub testów kwalifikacyjnych, z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (21 listopada 2023)
Opublikował: Paulina Góralska (21 listopada 2023, 12:31:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 422