ZDW.N1.111.31.2021


Oferta pracy na stanowisko:
referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Oddział Włocławski - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.
Wymiar etatu:                                    1 etat  
Liczba stanowisk pracy:                        1 stanowisko
Rodzaj umowy:                                  docelowo na czas nieokreślony
I.            Wymagania niezbędne:
1.       Wykształcenie średnie o specjalności ekonomicznej, handlowej lub rachunkowej.
2.       Minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.
3.       Znajomość obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
4.       Znajomość obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
5.       Posiadanie prawa jazdy kat. B.
6.       Komunikatywność.
7.       Umiejętność pracy w zespole.
8.       Dokładność.
9.       Umiejętność analitycznego myślenia.
10.    Systematyczność.
11.    Skrupulatność.
12.    Umiejętność organizacji pracy własnej.
13.    Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
14.    Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
II.            Wymagania dodatkowe- NIE KONIECZNE
1.       Wykształcenie wyższe o specjalności ekonomicznej, handlowej lub rachunkowej.
2.       Znajomość struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.
III.            Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Praca na tym stanowisku wymaga skupienia, kreatywnego myślenia, współpracy z zespołem ludzi.
2.       Praca biurowa oraz wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego samochodem służbowym.
3.       Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1.       Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
2.       Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.       Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
IV.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.     Wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz otrzymywanych wytycznych i poleceń służbowych.
2.     Gruntowa znajomość przepisów w dziedzinach należących do zakresu działania pracownika oraz prowadzenie ich ewidencji.
3.     Należyte zebranie i ocena materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy lub wydania decyzji.
4.     Wykazanie inicjatywy w podejmowaniu problemów i spraw wynikających w toku pracy
i występowanie z odpowiednimi wnioskami do Kierownika Sekcji i Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.
5.     Referowanie spraw obiektywnie oraz redagowanie materiałów i pism zgodnie z obowiązującymi formami i wymogami techniki biurowej z zachowaniem wyznaczonych terminów.
6.     Właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt.
7.     Przedkładanie projektów do zatwierdzenia Kierownikowi Rejonu Dróg Wojewódzkich
8.     Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przestrzeganie zasad etyki pracowniczej.
9.     Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, Policją.
10. Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
11. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, policją.
12. Współpraca z innymi Komórkami RDW i ZDW w Bydgoszczy.
13. Prowadzenie spraw finansowo-księgowych w RDW Inowrocław.
14. Miesięczne sporządzanie dowodów PK.
15. Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej zapasów materiałowych, środków trwałych,  pozostałych środków trwałych i miesięczne uzgadnianie kartotek z osobą odpowiedzialną materialnie.
16. Wycena materiałów i zestawienie różnic inwentaryzacyjnych .
17. Prowadzenie spraw związanych z likwidacją środków trwałych i pozostałych środków trwałych.
18. Miesięczne i roczne rozliczenia z ZDW Bydgoszcz - dzierżawy, decyzji za zajecie pasa drogowego, reklam.
19. Prowadzenie rejestru faktur od kontrahentów i ich sprawdzanie.
20. Prowadzenie kont syntetycznych i analitycznych.
21. Wypisywanie faktur za czynsz i za sprzedaż składników majątkowych.
22. Sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych.
23. Windykacja należności.
24. Regulowanie należności związanych z działalnością Rejonu (faktury za usługi i materiały, podatki, opłaty, ubezpieczenia itp.), współpraca z bankiem, wypłata z kasy.
25. Dokonywanie rozliczeń z otrzymanych środków finansowych – plany i sprawozdania.
26. Ewidencja i rozliczanie kosztów w układzie rodzajowym zgodnie z ustawą budżetową.
27. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwianie spraw.
28. Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
29. Dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy oraz zapewnienie właściwego toku pracy
w komórce.
30. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie
 z obowiązującymi przepisami.
31. Organizacja stanowiska pracy i wykorzystanie dnia pracy, przestrzegania regulaminu pracy oraz wszystkich Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
32. Organizowanie pracy własnej i podwładnych z zachowaniem odpowiednich warunków BHP
i P.POŻ.
V.        Wymagane dokumenty:
1.       List motywacyjny.
2.       CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.       Kwestionariusz osobowy*.
4.       Klauzula informacyjna *.
5.       Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6.       Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
7.       Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub zaświadczeń.
8.       Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.       Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10.    Oświadczenie o treści:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. 2019 r poz. 1781 )
11.    Oświadczanie kandydata „Braku podległości służbowej pomiędzy osobami bliskim w stosunek bezpośredniej podległości służbowej” na podstawie art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 28 czerwca 2018 r.
12.    Kopia prawa jazdy.
UWAGA!
Dokumenty, kserokopie oraz oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna pobrać można osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej (http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?cid=93)
VI.     Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r. nr 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
VII.             Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Oddziale Włocławskim w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu nr naboru ZDW.N1.111.3.2021”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 14 września 2021 r. (w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłane ofert nie zwraca i zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuję, iż komisja restytucyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (1 września 2021)
Opublikował: Paulina Góralska (1 września 2021, 14:22:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 292