ZDW.N1.111.30.2021


 
Oferta pracy na stanowisko:
starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Oddział Włocławski - Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.
Wymiar etatu:                                    1 etat  
Liczba stanowisk pracy:                        1 stanowisko
Rodzaj umowy:                                  docelowo na czas nieokreślony
 
I.            Wymagania niezbędne:
1.       Wykształcenie wyższe techniczne lub administracyjne.
2.       Minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku pracy.
3.       Znajomość obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności:
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane,
- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
4.       Znajomość obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
5.       Posiadanie prawa jazdy kat. B.
6.       Komunikatywność.
7.       Umiejętność pracy w zespole.
8.       Dokładność.
9.       Umiejętność analitycznego myślenia.
10.    Systematyczność.
11.    Skrupulatność.
12.    Umiejętność organizacji pracy własnej.
13.    Umiejętność pracy pod presją czasu.
14.    Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
15.    Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
 
II.            Wymagania dodatkowe - NIE KONIECZNE
1.       Min. wykształcenie średnie budowlane w specjalność drogowej.
2.       Znajomość struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy i sieci dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław.

3.        
III.            Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Praca na tym stanowisku wymaga skupienia, kreatywnego myślenia, współpracy z zespołem ludzi.
2.       Praca biurowa oraz wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego samochodem służbowym.
3.       Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1.       Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
2.       Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.       Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

IV.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.     Wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz otrzymywanych wytycznych i poleceń służbowych.
2.     Gruntowa znajomość przepisów w dziedzinach należących do zakresu działania pracownika oraz prowadzenie ich ewidencji.
3.     Należyte zebranie i ocena materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy lub wydania decyzji.
4.     Wykazanie inicjatywy w podejmowaniu problemów i spraw wynikających w toku pracy
i występowanie z odpowiednimi wnioskami do Kierownika Sekcji i Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.
5.     Referowanie spraw obiektywnie oraz redagowanie materiałów i pism zgodnie z obowiązującymi formami i wymogami techniki biurowej z zachowaniem wyznaczonych terminów.
6.     Właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt.
7.     Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz przestrzeganie zasad etyki pracowniczej.
8.     Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, Policją.
9.     Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
10. Współpraca z organami administracji państwowej, samorządowej, policją.
11. Współpraca z innymi Komórkami RDW i ZDW w Bydgoszczy.
12. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień zgodnie z obowiązującymi przepisami i przedkładanie do zaopiniowania Kierownikowi Sekcji i Kierownikowi RDW.
13. Uporządkowanie legalności reklam znajdujących się w pasie drogowym.
14. Prowadzenie rejestru wydanych decyzji administracyjnych wydawanych przez RDW i ZDW.
15. Sprawozdawczość w zakresie wydanych przez RDW decyzji administracyjnych.
16. Przygotowywanie dokumentów do SKO w przypadku odwołań od wydanych decyzji.
17. Prowadzenie spraw związanych z odszkodowaniami za zdarzenia na drogach.
18. Pomoc w pomiarach ewidencyjnych dróg.
19. Udział w prowadzeniu ERGO elektronicznego systemu ewidencji i zarządzania drogami na terenie działania RDW.
20. Współpraca z ZDW Bydgoszcz w sprawach administracyjno-prawnych.
21. Prowadzenie zbioru norm, przepisów i instrukcji dotyczących działalności sekcji.
22. Udział w przygotowaniu materiałów zgodnie z procedurą o zamówieniach publicznych.
23. Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnienie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Rejonu, jeżeli prawo tego nie zabrania.
24. Udział w pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg, nadzór w okresie wykonawstwa.
25. Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwianie spraw.
26. Wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
27. Dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy oraz zapewnienie właściwego toku pracy
w komórce.
28. Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie
 z obowiązującymi przepisami.
29. Organizacja stanowiska pracy i wykorzystanie dnia pracy, przestrzegania regulaminu pracy oraz wszystkich Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
30. Organizowanie pracy własnej i podwładnych z zachowaniem odpowiednich warunków BHP
i P.POŻ.
V.        Wymagane dokumenty:
1.       List motywacyjny.
2.       CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.       Kwestionariusz osobowy*.
4.       Klauzula informacyjna *.
5.       Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6.       Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
7.       Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub zaświadczeń.
8.       Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.       Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10.    Oświadczenie o treści:” Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. 2019 r poz. 1781 )
11.    Oświadczanie kandydata „Braku podległości służbowej pomiędzy osobami bliskim w stosunek bezpośredniej podległości służbowej” na podstawie art. 26 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 28 czerwca 2018 r.
12.    Kopia prawa jazdy.
UWAGA!
Dokumenty, kserokopie oraz oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna pobrać można osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej (http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?cid=93) 

VI.     Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r. nr 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VII.             Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w Oddziale Włocławskim w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu nr naboru ZDW.N1.111.30.2021”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 14 września 2021 r. (w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłane ofert nie zwraca i zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy informuję, iż komisja restytucyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (1 września 2021)
Opublikował: Paulina Góralska (1 września 2021, 14:20:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 528