ZDW.N1.111.10.2019 od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Geodezji i Nieruchomości


Znak sprawy: ZDW.N1.111.10.2019
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
 
Oferta pracy na stanowisko:
Od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Geodezji i Nieruchomości .
 
Wymiar etatu:                                   1 etat
Liczba stanowisk pracy:                     1 stanowisko
Rodzaj umowy:                                  docelowo na czas określony
 
I.            Wymagania niezbędne:
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Min. 5-letnie stażu pracy, w tym co najmniej 3 w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.
3.      Znajomość obowiązujących przepisów prawa, w tym, w szczególności:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa,
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4.      Wiedza w zakresie zasad prowadzenia postępowań administracyjnych przed organami I i II instancji.
5.      Wiedza w zakresie zasad reprezentowania jednostki przed sądami administracyjnymi i cywilnymi.
6.      Wiedza w zakresie zamówień publicznych.
7.      Wiedza w zakresie finansów publicznych.
8.      Wiedza w zakresie zasad sporządzania technicznej dokumentacji geodezyjnej.
9.      Wiedza w zakresie zasad dokonywania wycen nieruchomości.
10.  Wiedza w zakresie administracji samorządowej, w tym znajomość zmian ustrojowych, reform i zmian administracyjnych.
11.  Prawo jazdy kat. B.
12.  Znajomość obsługi komputera.
13.  Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office.
14.  Umiejętność analitycznego myślenia.
15.  Umiejętność organizacji pracy własnej.
16.  Dokładność.
17.  Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
18.  Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
II.            Wymagania dodatkowe
1.      Znajomość procedur przewłaszczeniowych.
 
III.            Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Praca na tym stanowisku wymaga skupienia, kreatywnego myślenia, współpracy z zespołem ludzi.
2.      Praca biurowa oraz wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego samochodem służbowym.
3.      Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1.      Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
2.      Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.      Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
III.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.      Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych z zakresu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i mosty w oparciu o przepisy ustawy z dnia
13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie wojewódzkim, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia
19 października 1991r. – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      Prowadzenie zadań związanych z nabywaniem i przekazywaniem nieruchomości w związku ze zmianami kategorii dróg publicznych.
3.      Prowadzenie spraw wieczysto-księgowych w ramach wykonywanych zadań regulacyjnych, w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
4.      Zlecanie oraz odbiór robót i dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.
5.      Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w ramach ogłaszania przetargów  na prace geodezyjne oraz wyceny nieruchomości.
6.      Współpraca z organami rządowej i samorządowej służby geodezyjno-kartograficznej.
7.      Prowadzenie postępowań związanych z ustanawianiem trwałego zarządu nieruchomości.
8.      Prowadzenie ewidencji gruntów pod drogami.
9.      Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem wysokości kwoty odszkodowań
za utracone prawo własności nieruchomości nabytej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10.  Prowadzenie analizy finansowej zobowiązań jednostki organizacyjnej wynikających z zadań realizowanych przez wydział, w szczególności: orzeczeń organów I i II instancji oraz orzeczeń sądowych; ustaleń określonych w aktach notarialnych; prac zleconych przez jednostkę organizacyjną;
11.  Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zadań pozostających w kompetencjach wydziału.
12.  Właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt.
13.     Wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz otrzymywanych wytycznych i poleceń służbowych.
14.     Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwianie spraw.
15.     Wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
16.     Dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy.
17.     Zapewnienie właściwego toku pracy w komórce.
18.     Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy państwowej
i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19.     Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na zajmowanym stanowisku.
20.     Organizacja stanowiska pracy i wykorzystanie dnia pracy, przestrzegania regulaminu pracy oraz wszystkich Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
             IV.            Wymagane dokumenty:
1.      List motywacyjny.
2.      CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.      Kwestionariusz osobowy*.
4.      Klauzula informacyjna *.
5.      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6.      Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
7.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub zaświadczeń.
8.      Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10.  Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,
t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z późn. zm. )
11.  Kopia prawa jazdy.


UWAGA!
Dokumenty, kserokopie oraz oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna pobrać można osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 2 ) lub na stronie internetowej (http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?cid=93)
 
V.                Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1282), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI.             Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy –Wydział Geodezji i Nieruchomości nr naboru ZDW.N1.111.10.2019”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 11 sierpnia 2019 r.
(w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
Jeden z dokumentów aplikacyjnych musi być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1000 z. późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 

Wytworzył: Paulina Góralska (22 lipca 2019)
Opublikował: Paulina Góralska (22 lipca 2019, 16:50:24)

Ostatnia zmiana: Paulina Góralska (23 lipca 2019, 07:17:05)
Zmieniono: potwierdzenie ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 267

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij