ZDW.N1.111.8.2019 Od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Geodezji i Nieruchomości


Znak sprawy: ZDW.N1.111.8.2019
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
 
Oferta pracy na stanowisko:
Od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Geodezji i Nieruchomości .
 
Wymiar etatu:                                   0,5 etatu
Liczba stanowisk pracy:                     1 stanowisko
Rodzaj umowy:                                  na czas określony
 
I.            Wymagania niezbędne:
1.      Wykształcenie wyższe.
2.      Min. 5-letnie stażu pracy, w tym co najmniej 3 w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.
3.      Znajomość obowiązujących przepisów prawa, w tym, w szczególności:
- ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa,
- ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych,
- ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
- ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4.      Wiedza w zakresie zasad prowadzenia postępowań administracyjnych przed organami I i II instancji.
5.      wiedza w zakresie zasad reprezentowania jednostki przed sądami administracyjnymi i cywilnymi.
6.      wiedza w zakresie zamówień publicznych.
7.      wiedza w zakresie finansów publicznych.
8.      wiedza w zakresie zasad sporządzania technicznej dokumentacji geodezyjnej.
9.      wiedza w zakresie zasad dokonywania wycen nieruchomości.
10.  wiedza w zakresie administracji samorządowej, w tym znajomość zmian ustrojowych, reform i zmian administracyjnych;.
11.  Prawo jazdy kat. B.
12.  Znajomość obsługi komputera.
13.  Umiejętność obsługi programów pakietu MS Office;
14.  Umiejętność analitycznego myślenia.
15.  Umiejętność organizacji pracy wsasnej.
16.  Dokładność.
17.  Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
18.  Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
II.            Wymagania dodatkowe
1.      Znajomość procedur przewłaszczeniowych.
 
III.            Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.      Praca na tym stanowisku wymaga skupienia, kreatywnego myślenia, współpracy z zespołem ludzi.
2.      Praca biurowa oraz wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego samochodem służbowym.
3.      Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1.      Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
2.      Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.      Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
III.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.      Prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych z zakresu regulacji stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi i mosty w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. – o samorządzie wojewódzkim, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawy z dnia 19 października 1991r. – o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2.      Prowadzenie zadań związanych z nabywaniem i przekazywaniem nieruchomości w związku ze zmianami kategorii dróg publicznych.
3.      Prowadzenie spraw wieczysto-księgowych w ramach wykonywanych zadań regulacyjnych, w oparciu o ustawę z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.
4.      Zlecanie oraz odbiór robót i dokumentów geodezyjnych i kartograficznych.
5.      Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w ramach ogłaszania przetargów  na prace geodezyjne oraz wyceny nieruchomości.
6.      Współpraca z organami rządowej i samorządowej służby geodezyjno-kartograficznej.
7.      Prowadzenie postępowań związanych z ustanawianiem trwałego zarządu nieruchomości.
8.      Prowadzenie ewidencji gruntów pod drogami.
9.      Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem wysokości kwoty odszkodowań
za utracone prawo własności nieruchomości nabytej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
10.  Prowadzenie analizy finansowej zobowiązań jednostki organizacyjnej wynikających z zadań realizowanych przez wydział, w szczególności: orzeczeń organów I i II instancji oraz orzeczeń sądowych; ustaleń określonych w aktach notarialnych; prac zleconych przez jednostkę organizacyjną;
11.  Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących zadań pozostających w kompetencjach wydziału.
12.  Właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt.
13.     Wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz otrzymywanych wytycznych i poleceń służbowych.
14.     Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwianie spraw.
15.     Wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
16.     Dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy.
17.     Zapewnienie właściwego toku pracy w komórce.
18.     Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy państwowej
i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19.     Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na zajmowanym stanowisku.
20.     Organizacja stanowiska pracy i wykorzystanie dnia pracy, przestrzegania regulaminu pracy oraz wszystkich Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
             IV.            Wymagane dokumenty:
1.      List motywacyjny.
2.      CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.      Kwestionariusz osobowy*.
4.      Klauzula informacyjna *.
5.      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6.      Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
7.      Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub zaświadczeń.
8.      Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.      Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10.  Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 r poz. 1000 t. j. z późn. zm. )
11.  Kopia prawa jazdy. 
 
UWAGA!
Dokumenty, kserokopie oraz oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna pobrać można osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 2 ) lub na stronie internetowej (http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?cid=93)
 
V.                Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. nr 1260 t.j. ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
 
 
VI.             Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy –Wydział Geodezji i Nieruchomośći nr naboru ZDW.N1.111.8.2019”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 19 czerwiec 2019 r.
(w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
Jeden z dokumentów aplikacyjnych musi być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 r poz. 1000 t. j. z. późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
 
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.
 

Wytworzył: Paulina Góralska (3 czerwca 2019)
Opublikował: Paulina Góralska (3 czerwca 2019, 13:23:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 303

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij