ZDW.N1.111.6.2019 Specjalisty ds. rozliczeń zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Inwestycji.


Znak sprawy: ZDW.N1.111.6.2019
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
 
Oferta pracy na stanowisko:
Specjalisty ds. rozliczeń zadań inwestycyjnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Inwestycji.
 
Wymiar etatu:                         1 etat
Liczba stanowisk pracy:                       1 stanowisko
Rodzaj umowy:                         na czas określony
 
I.            Wymagania niezbędne:
1.       Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub administracyjne.
2.       Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe w tym co najmniej 3 lata w administracji.
3.       Bieżąca znajomość przepisów i wytycznych w zakresie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
4.       Znajomość ustaw: o Finansach Publicznych, Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, o pracownikach samorządowych, o samorządzie województwa.
5.       Dobra znajomość obsługi sprzętu komputerowego oraz powszechnie stosowanych programach w tym pakiet MS Offic.
6.       Posiadanie prawa jazdy kat. B.
7.       Umiejętność analitycznego myślenia.
8.       Zdolność szybkiego przyswajania nowych zagadnień.
9.       Umiejętność pracy w zespole.
10.   Umiejętność planowania i organizacji pracy.
11.   Odporność na stres.
12.   Poczucie odpowiedzialności za realizowane zadanie.
13.   Komunikatywność.
14.   Samodzielność.
15.   Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
16.   Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
II.            Wymagania dodatkowe
1.       Wykształcenie wyższe o specjalności zarządzania funduszami  i projektami UE.
2.       Doświadczenie w pracach związanych z rozliczaniem lub zarządzaniem projektami infrastrukturalnymi.
3.       Znajomość programów generujących wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność i ich obsługa.
 
III.            Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1.       Praca na tym stanowisku wymaga skupienia, kreatywnego myślenia, współpracy z zespołem ludzi.
2.       Praca biurowa oraz wyjazdy służbowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego samochodem służbowym.
3.       Obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzenia pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1.       Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.
2.       Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3.       Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
III.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.       Przygotowanie, zlecanie i weryfikacja wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności.
2.       Przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów zgodnie z wymogami jednostki wdrażającej oraz wytycznymi.
3.       Monitorowanie procesu związanego z planowanymi odbiorami robót, fakturowaniem, płatnościami i terminowym ich rozliczeniem.
4.       Prowadzenie sprawozdawczości na potrzeby danej inwestycji.
5.       Udział w odbiorach robót oraz weryfikacja materiałów odbiorowych.
6.       Finansowa i rzeczowa kontrola realizowanego zadania zgodnie z zawartymi umowami, oraz umowami podwykonawczymi i budżetem.
7.       Monitoring procesu realizacji inwestycji oraz kontrola prawidłowości obiegu dokumentów.
8.       Przygotowanie i weryfikacja dokumentów związanych z daną inwestycją na potrzeby organów kontrolujących.
9.       Współpraca z odpowiednimi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego w zakresie rozliczeń finansowych dotyczących projektów współfinansowanych z EFRR lub innych środków pomocowych.
10.   Wprowadzenie korespondencji związanej z realizacją danej inwestycji.
11.   Udział w szkoleniach prowadzonych przez ZDW oraz inne podmioty.
12.   Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i innej korespondencji w zakresie realizacji inwestycji.
13.   Właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt.
14.   Wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz otrzymywanych wytycznych i poleceń służbowych.
15.   Terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwianie spraw.
16.   Wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
17.   Wykonywanie poleceń kierownika komórki organizacyjnej.
18.   Dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy.
19.   Zapewnienie właściwego toku pracy w komórce.
20.   Przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
21.   Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. na zajmowanym stanowisku.
22.   Organizacja stanowiska pracy i wykorzystanie dnia pracy, przestrzegania regulaminu pracy oraz wszystkich Zarządzeń wydanych przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
              IV.            Wymagane dokumenty:
1.       List motywacyjny.
2.       CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.       Kwestionariusz osobowy*.
4.       Klauzula informacyjna *.
5.       Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
6.       Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
7.       Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach lub zaświadczeń.
8.       Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
9.       Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
10.   Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 r poz. 1000 t. j. z późn. zm. )
11.   Kopia prawa jazdy.UWAGA!
Dokumenty, kserokopie oraz oświadczenie muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
*Kwestionariusz osobowy oraz klauzula informacyjna pobrać można osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 2 ) lub na stronie internetowej (http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/?cid=93)
 
V.                 Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2018 r. nr 1260 t.j. ), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI.              Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty  w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy –Wydział Inwestycji nr naboru ZDW.N1.111.6.2019”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 17 czerwiec 2019 r.
(w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
Jeden z dokumentów aplikacyjnych musi być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. 2018 r poz. 1000 t. j. z. późn. zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
 
 
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy
niż 6 %.
 

Wytworzył: Paulina Góralska (3 czerwca 2019)
Opublikował: Paulina Góralska (3 czerwca 2019, 13:17:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 275

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij