Od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu

Znak sprawy: ZDW.N1.110.7.2015
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
Od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich – Rejon Dróg Wojewódzkich
w Inowrocławiu
Wymiar etatu:        1 etat
Liczba stanowisk pracy:    1
Rodzaj umowy:        na czas określony do 31.12.2016r.

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu
ul. Budowlana 40
88-100 Inowrocław
Brygada Patrolowa Nr 2 w Mogilnie
ul. M. Konopnickiej 20
88-300 Mogilno

I.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie średnie techniczne lub wyższe
2.    Znajomość przepisów:
a)    ustawy o drogach publicznych,
b)    prawa budowlanego,
c)    kodeksu postępowania administracyjnego,
d)    ustawy o finansach publicznych,
e)    kodeksu pracy,
f)    ustawy o samorządzie wojewódzkim.
3.    Znajomość struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy.
4.    Biegła obsługi komputera oraz programów MS Office.
5.    Posiadanie prawa jazdy kat. B.
6.    Min. 4 lata doświadczenia na podobnym stanowisku pracy.
7.    Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
8.    Bardzo dobra organizacja pracy.
9.    Niekaralność.

II.    Wymagania dodatkowe
1.    Znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem
działania jednostki.
2.    Umiejętność pracy w zespole.
3.    Samodzielność.
4.    Komunikatywność.
5.    Rzetelność.
6.    Dyspozycyjność.
7.    Odpowiedzialność.

III.    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie RDW Inowrocław,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

IV.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Dokonywanie objazdów, rejestrowanie uwag dotyczących stanu nawierzchni dróg, poboczy, urządzeń odwadniających, oznakowania.
2.    Dokonywanie objazdów przejazdów kolejowych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.
3.    Zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu, ich likwidacja, a w przypadku braku możliwości wykonania robót silami własnymi, zgłaszanie do kierownika sekcji informacji o konieczności wykonywania robót systemem zleconym.
4.    Nadzorowanie prawidłowości robót utrzymaniowych wykonywanych przez brygadę patrolową.
5.    Dbałość o właściwy stan korpusu drogowego i wszystkich elementów związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
6.    Prowadzenie działalności ewidencyjno - sprawozdawczej z zakresu pracy brygad patrolowych.
7.    Udział w prowadzeniu elektronicznego systemu ewidencji i zarządzania drogami na terenie działania RDW Inowrocław.
8.    Pomoc w pracach pomiarowych związanych z ewidencją dróg.
9.    Pomoc w przygotowywaniu i aktualizowaniu planów stałej i czasowej organizacji ruchu.
10.    Udział w pracach związanych z zimowym utrzymaniem dróg.

V.    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.    Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.    Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.    Kopia prawa jazdy.

VI.    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy RDW Inowrocław nr naboru ZDW.N1.110.7.2015 ”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 03 lipca 2015r. (w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Jolanta Krysińska (24 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Rutkowski (24 czerwca 2015, 09:06:22)

Ostatnia zmiana: Michał Rutkowski (24 czerwca 2015, 09:14:30)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 763

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij