Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Inwestycji (2)

Znak sprawy: ZDW.N1.110.6.2015
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
Inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Wydział Inwestycji
Wymiar etatu:        1 etat
Liczba stanowisk pracy:    1
Rodzaj umowy:        na czas określony

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Gajowa 7
85-087 Bydgoszcz

I.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe budowlane.
2.    Minimum 5-letnie doświadczenie w zakresie budowy dróg.
3.    Minimum 5-letnie doświadczenie w kierowaniu budowami.
4.    Minimum 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu budów.
5.    Uprawnienia wykonawcze i projektowe do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w branży drogowej.
6.    Przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
7.    Biegła obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów.
8.    Znajomość przepisów prawa budowlanego.
9.    Posiadanie prawa jazdy kat. B.
10.    Niekaralność.

II.    Wymagania dodatkowe
1.    Znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych i przepisów
wykonawczych do Ustawy.
2.    Znajomość Ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
3.    Znajomość przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4.    Znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem
działania i struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy
5.    Umiejętność kierowania zespołem.
6.    Samodzielność, komunikatywność.

III.    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

IV.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Przygotowywanie materiałów do zlecenia dokumentacji projektowej.
2.    Bieżący nadzór nad zleconą dokumentacją projektową.
3.    Weryfikacja, opiniowanie dokumentacji projektowej.
4.    Bieżący nadzór nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym (kontraktem).
5.    Rozliczanie inwestycji, zadań remontowych.
6.    Udział w przekazywaniu placu budowy, w komisji odbioru robót, przy kontroli robót przez nadzór budowlany.
7.    Weryfikacja i znajomość dokumentacji projektowej.
8.    Współpraca z odpowiednimi Departamentami Urzędu Marszałkowskiego
w zakresie rozliczeń finansowych dotyczących projektów współfinansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lub innych źródeł pomocowych.
9.    Udział w odbiorach częściowych, końcowych robót oraz przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
10.    Organizowanie narad koordynacyjnych na placu budowy.
11.    Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury przetargowej zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz branie udziału w komisji.

V.    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.    Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.    Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.    Kopia prawa jazdy.

VI.    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.110.6.2015 ”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 26 czerwca 2015r. (w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Jolanta Krysińska (16 czerwca 2015)
Opublikował: Michał Rutkowski (16 czerwca 2015, 14:33:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 636

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij