od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

Znak sprawy: ZDW.N1.110.3.2015

Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku  
Wymiar etatu:        1 etat
Liczba stanowisk pracy:    1
Rodzaj umowy:        na czas określony

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku
ul. Chopina 1
87-800 Włocławek

I.    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe lub średnie (drogowe, budowlane).
2.    Biegła obsługa komputera oraz powszechnie stosowanych programów m.in. kosztorysowania robót.
3.    Minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy związanym z zamówieniami publicznymi.
4.    Niekaralność.
5.    Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
6.    Bardzo dobra organizacja pracy.
7.    Dokładna wiedza z zakresu ustaw:
a)    o zamówieniach publicznych,
b)    o finansach publicznych,
c)    o ruchu drogowym,
d)    o drogach publicznych,
e)    kodeksu postępowania administracyjnego.
8.    Znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem działania i struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy
9.     Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.

II.    Wymagania dodatkowe:
1.    Umiejętność interpretacji i analizowania przepisów.
2.    Analityczne podejście do problemu.
3.    Umiejętność pracy w zespole.
4.    Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, kreatywność.
5.    Dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość.

III.    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

IV.    Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
2.    Przygotowanie materiałów przetargowych na roboty, dostawy i usługi, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST).
3.    Przygotowywanie umów na realizację zadań.
4.    Opracowywanie przedmiarów, kosztorysów, współudział w przygotowywaniu dokumentacji.
5.    Czynny udział w akcji zimowego utrzymania dróg (dyżur, nadzór nad pracą sprzętu).

V.    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.    Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.    Kopia prawa jazdy.

VI.    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 (Dz. U. 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z późn. zm.), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


VII.    Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy – Rejonie Dróg Wojewódzkich we Włocławku nr naboru ZDW.N1.110.3.2015 ”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 25 lutego 2015 r. (w przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)”.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Wytworzył: Paulina Góralska (12 lutego 2015)
Opublikował: Michał Rutkowski (12 lutego 2015, 08:57:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 884

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij