Od referenta do starszego specjalisty w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku

Znak sprawy: ZDW.N1.110.5.2014
Nazwa i adres jednostki:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

Oferta pracy na stanowisko:
Od referenta do starszego specjalisty w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy- Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku  
Wymiar etatu:        1 etatu
Liczba stanowisk pracy:    1
Rodzaj umowy:        na czas określony

Pełen adres miejsca wykonywania pracy:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku
ul. Chopina 1
87-800 Włocławek

a)    Wymagania niezbędne:
1.    Wykształcenie wyższe lub średnie (drogowe lub pokrewne).
2.    Biegła obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów m.in. kosztorysowania robót.
3.    Minimum 3-latnie doświadczenia na podobnym stanowisku pracy.
4.    Niekaralność.
5.    Komunikatywność i wysoka kultura osobista.
6.    Bardzo dobra organizacja pracy.
7.    Dokładna znajomość ustaw:
a)    o finansach publicznych,
b) o ruchu drogowym,    
c) o samorządzie województwa,
d) o zamówieniach publicznych,
e)    o drogach publicznych,
f)    prawa budowlanego,
g)    kodeksu pracy,
h)    kodeksu postepowania administracyjnego,
i) znajomość podstawowych zagadnień związanych z zakresem i przedmiotem działania i struktury organizacyjnej ZDW w Bydgoszczy,
j) znajomość rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych oraz szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach.

b)    Wymagania dodatkowe:
1.    Praktyczna znajomość oraz umiejętność analizowania przepisów.
2.    Umiejętność stosowania odpowiednich przepisów.
3.    Rzetelność, komunikatywność, samodzielność, kreatywność.
4.    Dyspozycyjność, odpowiedzialność, obowiązkowość.
5.    Umiejętność pracy w zespole.
6.    Posiadanie prawa jazdy kat. „B”.

c)    Warunki pracy:
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- obciążenie mięśniowo - szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu pojazdu służbowego.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

d)     Zakres wykonywanych obowiązków:
1.    Przygotowanie dokumentacji przetargowej zgodnie z Ustawą o Zamówieniach Publicznych.
2.    Przygotowanie materiałów do przetargowe na roboty, dostawy i usługi, opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia(SIWZ) oraz Szczegółowych Specyfikacji Technicznych (SST).
3.    Przygotowywanie umów na realizację zadań.
4.    Opracowywanie przedmiarów, kosztorysów, współudział w przygotowywaniu dokumentacji.
5.    Prowadzenie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
6.    Czynny udział w akcji zimowej (dyżur, nadzór nad pracą sprzętu).
7.    Prowadzenie zagadnień związanych z badaniami ruchu, wypadkami na drodze.

e)    Wymagane dokumenty:
1.    List motywacyjny.
2.    CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.
3.    Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
4.    Kserokopie świadectw pracy.
5.    Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
6.    Oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne       przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.    Oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 2002.101.926z późn. zm.)”.
9.    Kopia prawa jazdy.

f)    Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

g)    Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy złożyć / przesłać do: 11 stycznia 2015 r. pod adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz
Z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko od referenta do starszego specjalisty w Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku nr naboru ZDW.N1.110.5.2014 ”

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy i zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane ogłoszenia. Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje, które nie spełniają wymagań formalnych pozostaną bez rozpatrzenia.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej / www.bip.zdw-bydgoszcz.pl / oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 6, 85-085 Bydgoszcz.
W trakcie naboru będą przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

Wytworzył: Paulina Góralska (24 grudnia 2014)
Opublikował: Michał Rutkowski (24 grudnia 2014, 11:22:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1074

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij