ZDW.N1.111.5.2024

Oferta pracy na stanowisko:
referenta w Wydziale Nieruchomości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Liczba stanowisk pracy:                    1 stanowisko - 1 etat
Rodzaj umowy:                                 docelowo na czas nieokreślony

I.     Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe. 
 2. Minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe.
 3. Znajomość przepisów ustaw związanych z wykonywanymi zadaniami.
 4. Prawo jazdy kat. B.
II.    Wymagania mile widziane (nie wymagane)
 1. Wykształcenie wyższe o kierunku administracji lub kierunkach pokrewnych.
 2. Doświadczenie w administracji publicznej, w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych.
III.  Zakres wykonywanych obowiązków:
 1. Prowadzenie bieżących analiz oraz zestawień finansowych i rzeczowych w odniesieniu do każdej drogi wojewódzkiej w powiązaniu z procesem inwestycyjnym określającym potrzebę nabywania nieruchomości.
 2. Współpraca z organami rządowej i samorządowej administracji publicznej.
 3. Prowadzenie rejestru korespondencji wydziału oraz spisu spraw.
 4. Rozpatrywanie skarg i wniosków dot. zadań pozostających w kompetencji komórki.
 5. Prowadzenie ewidencji gruntów pod drogami.
 6. Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem wysokości kwoty odszkodowań za utracone prawo własności nieruchomości nabytej na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w tym oględziny na gruncie.
IV.  Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny. 
 2. Kwestionariusz osobowy*. 
 3. Klauzula informacyjna*.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 
 7. Oświadczenia kandydata w zakresie*:
 • posiadania obywatelstwa,
 • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • korzystania z pełni praw publicznych,
 • zgody na przetwarzanie danych osobowych.
UWAGA!
Wszystkie dokumenty, kserokopie oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 
*Wzory: Kwestionariusza osobowego, Klauzuli informacyjnej oraz Oświadczeń można pobrać osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej tutaj

V.   Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. nr 530), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w Wydziale Nieruchomości w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.111.5.2024”
Dokumenty należy złożyć / przesłać 30 kwietnia 2024 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
VII. PRACOWNIKOM OFERUJEMY:

 1. Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wynagrodzenie na podstawie z ustawą o pracownikach samorządowych.
 3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy.
 4. Trzynaste wynagrodzenie.
 5. Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.
 6. Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłanych ofert nie zwraca.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie naboru mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i/lub testy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów i/lub testów kwalifikacyjnych, z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (2 kwietnia 2024)
Opublikował: Paulina Góralska (2 kwietnia 2024, 07:23:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86