Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w IV kwartale 2013 roku

Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w IV kwartale 2013 roku
Numer ogłoszenia: 231485 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz,
woj. kujawsko-pomorskie,
tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16 , strona internetowa www.zdw-bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w IV kwartale 2013 roku.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: Usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w IV kwartale 2013 roku.
Zamówienie obejmuje wykonanie następujących usług: działania organizacyjno - techniczne;przygotowanie materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowej wraz z załadunkiem i transportem - materiały przekazane przez Zamawiającego w ilości podanej w SST; odśnieżanie - usuwanie śniegu z nawierzchni i chodników; zapobieganie i usuwanie śliskości zimowej poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających) - materiały przekazane przez Zamawiającego w ilości podanej w SST, przy
intensywnych opadach śniegu usuwanie wraz z wywozem pokrywy śniegu; utrzymanie w gotowości technicznej sprzętu przewidzianego do realizacji zadań wraz z obsługą; prace porządkowe po sezonie zimowym - wykonanie pozimowego zamiatania ulic.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niŜ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Uzasadnieniem prawny zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 6 na świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w IV kwartale 2013 roku. 1. Nieprzekraczalny termin 3 lata od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe udzielone zostało 15.11.2012r. (umowa nr ZDW.RDW.6.12.361-08/2012). 2. Wartość zamówienia nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego, czyli kwoty 353 575,00 zł netto. 3. Zamówienie uzupełniające jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego - Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w sezonie zimowym 2012/2013. 4. Zamówienie
podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego (nr postępowania
ZDW.RDW.6.12.361-08/2012). 5. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień uzupełniających w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. 6. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy. Uzasadnienie faktyczne: RDW Żołędowo informuje, że przeprowadzony przetarg nieograniczony na usługi zimowego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW w sezonie zimowym 2013/2014 i 2014/2015 został unieważniony, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4, gdyż najniższa cena zaoferowana przez Wykonawców przewyższa kwotę, jaką przeznaczyliśmy na sfinansowanie zamówienia podstawowego,
dlatego celowym jest udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości 50% zamówienia podstawowego do umowy ZDW.RDW.6.12.361-08/2012, aby następnie przygotować kolejny przetarg na w/w świadczenie na IV kwartał 2013 roku.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Przedsiębiorstwo Usług Miejskich PUM Sp. z o.o., ul. Cegielniana 4, 86-300 Grudziądz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy (88kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Izabela Szukiel (4 listopada 2013)
Opublikował: Izabela Szukiel (12 listopada 2013, 13:18:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1694