Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo

Bydgoszcz: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo
Numer ogłoszenia: 310009 - 2011; data zamieszczenia: 28.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16 , strona internetowa www.zdw-bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje następujące usługi: - łączną powierzchnia sprzątania 308 m2 /budynek administracyjny + portiernia/, - powierzchnia mycia szyb - 80 m2, - powierzchnia mycia płytek ściennych - 75 m2, - powierzchnia czyszczenia żaluzji/rolet - 45 m2. Rodzaj czynności: 1. Odkurzanie całej powierzchni podłóg - 1 x dziennie, 2. Zmywanie posadzek z płytek ceramicznych podłogowych, gumolitu, paneli podłogowych - 1 x dziennie, 3. Czyszczenie blatów biurek, stołów, parapetów i szaf biurowych - 1 x dziennie, 4. Wycieranie aparatów telefonicznych, drukarek, ksero i niszczarki - 1 x dziennie, 5. Opróżnianie pojemników na śmieci i niszczarki, wynoszenie śmieci do miejsc wyznaczonych przez Zamawiającego, wymiana worków plastikowych - 1 x dziennie, 6. Usuwanie pajęczyn z sufitów i ścian - 1 x dziennie, 7. Mycie oraz dezynfekcja urządzeń higieniczno - sanitarnych w łazienkach oraz w pomieszczeniu socjalnym - 1 x dziennie, 8. Mycie wszystkich drzwi, klamek, szyb, ościeżnic w drzwiach - 1 x w tygodniu, 9. Mycie z użyciem detergentu płytek ceramicznych w toaletach - 1 x w tygodniu, 10. Wycieranie na mokro grzejników - 1 x w tygodniu, 11. Czyszczenie wyłączników prądu, lamp stojących - 1 x w tygodniu, 12. Odkurzanie mebli tapicerowanych, przecieranie krzeseł i krzeseł skóropodobnych - 1 x w tygodniu, 13. Mycie okien wraz z ramami i ościeżnicami - 1 x w czasie trwania umowy, 14. Czyszczenie żaluzji/rolet okiennych - 1 x w czasie trwania umowy, 15. Mycie lamp i kloszy sufitowych - 1 x w czasie trwania umowy; 16. Pranie mebli tapicerowanych (1 kanapa, ok. 34 krzeseł) - 1 x w czasie trwania umowy; 17. Zgłaszanie wszelkich usterek technicznych - niezwłocznie w razie wystąpienia. Środki czystości oraz sprzęt niezbędny do wykonania zamówienia zapewni Zamawiający. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo będzie świadczona codziennie poza godzinami pracy urzędu od poniedziałku do czwartku od godziny 15:00 do godziny 20:00, a w piątki od godziny 14:45 do godziny 19:45 , przy czym wcześniejsze rozpoczęcie świadczenia usług w piątki ma na celu wydanie środków czystości oraz przekazanie ewentualnych uwag dot. Wykonywanych usług..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.91.92.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnieniem prawnym zamówienia z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zm.) na świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo jest: wyjątkowa sytuacja niewynikająca z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia i nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Uzasadnienie faktyczne:Dotychczasowy Wykonawca usług tj. CAR SERVICE z siedzibą we Włocławku od dnia 20.10.2011 r. przerwał bez uzasadnionej przyczyny wykonywanie usług sprzątania. W dniu 26.10.2011r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do dalszej kontynuacji przerwanej usługi (Wykonawca odebrał wezwanie w dniu 28.10.2011r.) pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca pomimo próśb telefonicznych i pisemnego wezwania nie przystąpił do dalszej realizacji usług. W związku z powyższym Zamawiający na podstawie § 12 ust. 1 pkt. Wykonawca nie rozpoczął usługi lub ją przerwał bez uzasadnionych przyczyn i nie kontynuuje jej wobec wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, umowy nr ZDW.RDW.6.12.361-12/2011 z dnia 01.07.2011r. na sprzątanie pomieszczeń biurowych i socjalnych w siedzibie RDW Żołędowo, w dniu 7.11.2011r. (data otrzymania pisma przez wykonawcę 14.11.2011r.) odstąpił od umowy nr ZDW.RDW.6.12.361-12/2011 z dnia 01.07.2011r. z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Zakład Usług PAKO, Paulina Kobierowska, Nekla 5, 86-022 Dobrcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

metryczka


Wytworzył: Alicja Miklasz-Gadek (28 listopada 2011)
Opublikował: Alicja Miklasz (28 listopada 2011, 11:17:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3956