Wykonanie robót uzupełniających na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 251/252

Bydgoszcz: Wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego na: połączenie układu drogowego korytarza TEN - T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A - 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin -Inowrocław-Włocławek-A-1. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław. Odcinek Żnin- Młodocin od km 35+620 do km 45+145 dł. 9,525 km Przebudowa drogi woj. 252 Inowrocław - Włocławek Etap I od km 0+661 do km 29+079 dł. 28,418 km Etap II od km 29+136 do km 41+413 dł, 12,277 km oraz od km 42+052 do km 54+512 dł .12,460 km
Numer ogłoszenia: 380904 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16 , strona internetowa www.zdw-bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót uzupełniających związanych z realizacją zamówienia podstawowego na: połączenie układu drogowego korytarza TEN - T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A - 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin -Inowrocław-Włocławek-A-1. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław. Odcinek Żnin- Młodocin od km 35+620 do km 45+145 dł. 9,525 km Przebudowa drogi woj. 252 Inowrocław - Włocławek Etap I od km 0+661 do km 29+079 dł. 28,418 km Etap II od km 29+136 do km 41+413 dł, 12,277 km oraz od km 42+052 do km 54+512 dł .12,460 km.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót: - oczyszczenie nawierzchni drogowej, - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, - likwidacja przełomów, - wycinka drzew, - wykonanie nasypów, - wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z póź. zmianami) do zamówienia podstawowego na Połączeniu układu drogowego korytarza TEN - T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A - 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin - Inowrocław - Włocławek - A - 1. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław. Odcinek Żnin- Młodocin od km 35+620 do km 45+145 dł. 9,525 km. Przebudowa drogi woj. 252 Inowrocław - Włocławek Etap I od km 0+661 do km 29+079 dł. 28,418 km Etap II od km 29+136 do km 41+413 dł, 12,277 km oraz od km 42+052 do km 54+512 dł .12,460 km. 1. Zamawiający szacując wartość zamówienia podstawowego uwzględnił udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 10 % wartości zamówienia podstawowego, także informacja o możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego jest zawarta w SIWZ i ogłoszeniu sekcja VI.3. 2. Kwota jaką Zamawiający nie może przekroczyć wynosi: Wartość netto umowy po uwzglednieniu aneksu zmniejszającego wartość umowy wynosi: 71 301 675,11zł * 10% = 7 130 167,51 zł netto = 8 770 106,04 zł brutto, Szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego mieści sie w w/w kwocie po uwzględnieniu umowy na roboty uzupełniające nr ZDW.N4.361-2/2011 3. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 17 lutego 2009r, zgodnie z pkt 67. ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP zamówienie uzupełniające można udzielić w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego w terminie do 30 listopada 2011r zachowując termin 3 lat. 4. Zamówienie podstawowe udzielone zostało w trybie przetargu nieograniczonego. 5. Zakres robót: - oczyszczenie nawierzchni drogowej, - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, - likwidacja przełomów, - wycinka drzew, - wykonanie nasypów, - wykonanie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych Polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień wystepujących w zamówieniu podstawowym.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: 1

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - DROGI I MOSTY - HENRYK BOCZEK Partnerzy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, ALSTAL - DROGI, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

metryczka


Wytworzył: Anna Kominiak (16 listopada 2011)
Opublikował: Anna Kominiak (21 listopada 2011, 13:29:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4300