wykonanie robót dodatkowych na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 251/252

Bydgoszcz: Wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego na: Połączenie układu drogowego korytarza TEN - T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A - 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin - Inowrocław - Włocławek - A - 1. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław. Odcinek Żnin- Młodocin od km 35+620 do km 45+145 dł. 9,525 km Przebudowa drogi woj. 252 Inowrocław - Włocławek Etap I od km 0+661 do km 29+079 dł. 28,418 km Etap II od km 29+136 do km 41+413 dł, 12,277 km oraz od km 42+052 do km 54+512 dł .12,460 km
Numer ogłoszenia: 381676 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16 , strona internetowa www.zdw-bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego na: Połączenie układu drogowego korytarza TEN - T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A - 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin - Inowrocław - Włocławek - A - 1. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław. Odcinek Żnin- Młodocin od km 35+620 do km 45+145 dł. 9,525 km Przebudowa drogi woj. 252 Inowrocław - Włocławek Etap I od km 0+661 do km 29+079 dł. 28,418 km Etap II od km 29+136 do km 41+413 dł, 12,277 km oraz od km 42+052 do km 54+512 dł .12,460 km.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wzmocnienie warstw bitumicznych: - ułożenie geosiatki weglowo - szklanej, - ułożenie ławy betonowej z oporem pod krawęzniki, - ułożenie krawężników betonowych, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Uzasadnienie udzielenia zamówienia dodatkowego zgodnie z art. 66 w związku z art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami) do zamówienia podstawowego na Połączeniu układu drogowego korytarza TEN - T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI - autostrada A - 1, droga krajowa nr 1. Odcinek Żnin - Inowrocław - Włocławek - A - 1. Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław. Odcinek Żnin- Młodocin od km 35+620 do km 45+145 dł. 9,525 km. Przebudowa drogi woj. 252 Inowrocław - Włocławek Etap I od km 0+661 do km 29+079 dł. 28,418 km Etap II od km 29+136 do km 41+413 dł, 12,277 km oraz od km 42+052 do km 54+512 dł .12,460 km. długość łączna odcinków przebudowywanych 62,680 km 1.Wykonanie zamówienia dodatkowego powierza się dotychczasowemu wykonawcy Zaproszenie do negocjacji zostanie wysłane do wykonawcy robót podstawowych tj. Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - DROGI I MOSTY - HENRYK BOCZEK ul. Pakoska 9 , 88-100 Inowrocław 2. Przedmiotem zamówienia dodatkowego są roboty budowlane. 3. Czy zamówienie dodatkowe nie zostało przewidziane w SIWZ sporządzonej dla zamówienia realizowanego (podstawowego)? Zgodnie z protokołem zgłoszenia robót budowlanych sporządzonym 26.10.2011r pkt. 9 przez Inspektora nadzoru pełniącego funkcję Inżyniera kontraktu przy realizacji umowy nr ZDW.N4.361-54/2008 z dnia 17 lutego 2009r /zamówienie podstawowe/, który oświadczył że opisany zakres robót nie znajduje się w żadnym z niżej wymienionych dokumentów i wykracza poza zakres przedmiotu zamówienia określonego w: - specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - dokumentacji projektowej, - przedmiarach dostarczonych wykonawcy na etapie postępowania na udzielenie zamówienia dodatkowego, - kosztorysie ofertowym. 4. Wartość zamówień dodatkowych nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia. Umowa na roboty dodatkowe do 50% wartości realizowanego zamówienia: Wartość netto umowy po zmniejszeniu wynosi: 71 301 675,11zł * 50% = 35 650 837,55 zł netto = 43 850 530,19 zł brutto Szacowana wartość robót dodatkowych wraz z uwzględnieniem umowy na roboty dodatkowe nr ZDW.N4.361-1/2011 zawartej w 23.03.2011r nie przekracza 50% wartośc zamówienia. 5. Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego oraz wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Zgodnie z projektem wykonawczym z 2006r, technologia robót nawierzchniowych przewidywała sfrezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenia min. 3 cm warstwy profilowej oraz 4 cmk warstwy ścieralnej na odcinku od km 29+136 do km 54+512. W 2009r zgodnie z przyjętym harmonogramem robót, na powyższym odcinku z powodu złego stanu nawierzchni istniejącej, sfrezowano nawierzchnię i ułożono warstwę profilową 3 i 6 cm, aby w okresie zimowym zapewnić utrzymanie przejezdności drogi. Z uwagi na fakt, iż ułozona warstwa miała charakter masy bitumiczanej otwartej, poziome uszkodzenia powodowały konieczność wykonania remontów w okresie wiosennym uwzglednionych w kosztorysie ofertowym. Stan nawierzchni okazał się jednak gorszy od przewidywanego. Wystąpiły przełomy ciężkie, średnie, lekkie oraz spekania siatkowe i podłużne. Wynik badania wykazał, że droga nawet po ułożeniu warstwy (4 cm) ścieralnej nie przenosiłaby obciazenia 10 ton/oś, co jest przyjetym wskaźnikiem rezultatu założonym do osiągniecia w projekcie. Ustalono dwie podstawowe przyczyny złego stanu nawierzchni: 1. Stan podłoża gruntowego - pogorszenie stanu podłoża wynika ze znaczącego podniesionego poziomu stanu wód gruntowych, spowodowanych dużymi opadami deszczu i śniegu w ostatnich latach. Zaistniała sytuacja przyczyniła sie do obnizenia nosnosci podłoza gruntowego pod konstrukcja istniejącej nawierzchni. Niezaleznie od powyzszego przy duzych spadkach temperatur, całe podłoże z wysokim stanem poziomu wody gruntowej zamarzło. Na wiosnę odwilż rozpoczeła sie od górnych warstw gruntowych. Taka sytuacja pogorszyła nosność konstrukcji drogi jeszcze bardziej. Odmarznięte warstwy górnej części podłoza gruntowego i zamarznięte jeszcze dolne części podłoża spowodowały, że górna część pracowała jak gąbka. W zaistniałej sytuacji natężony ruch samochodów ciężarowych o dużym tonażu niszczyły konstrukcję drogi powodując przełomy. W 2011r na zlecenie ZDW w Bydgoszczy wykonano, nowe badania nośności. Wyniki te znacznie różniły się od przeprowadzonych na etapie realizacji projektu budowlanego w 2005r. Wyniki z 2005r były przesłanką do zaprojektowania dodatkowej warstwy wzmacniającej, aby wymogi nośności drogi dostosować do 10 ton/oś. Głównym powodem wystąpienia robót dodatkowych jest osłabienie podłoża gruntowego oraz zwiększenie natężenia ruchu drogowego, w stosunku do założonych parametrów w projekcie budowlanym, wykonanym w 2005r.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: 1

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - DROGI I MOSTY - HENRYK BOCZEK Partnerzy Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, ALSTAL - DROGI, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

metryczka


Wytworzył: Anna Kominiak (16 listopada 2011)
Opublikował: Anna Kominiak (21 listopada 2011, 13:25:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3212