Statut ZDW w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy został powołany z dniem 1 lutego 1999 roku uchwałą Nr 26/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29.01.1999 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i nadania statutu,( zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego:Nr 644/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r., Nr  XXXVII/509/05 z dnia 12 września 2005 r.,  Nr XLVII/724/06 z dnia 19 czerwca 2006 r., Nr XII/276/19 z dnia 16.12.2019 r. oraz uchwałą Nr 644/2001 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 28.06.2001r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego, połączenia jednostek budżetowych i zmian statutów).
 
 
 
Statut
Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy
 
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1
 
 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy zwanej dalej zarządem działa na podstawie:
 • ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz.60 z późniejszymi zmianami,
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. Nr 91, poz. 576),
 • ustawa z dnia 20 czerwca 2005. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104),
 • ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.621).
§ 2 
 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy jest jednostką budżetową, finansowaną przez samorząd województwa, wykonującą zarząd drogami wojewódzkimi, w zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg zgodnie z postanowieniem ustawy o drogach publicznych.
 2. Siedzibą Zarządu jest miasto Bydgoszcz.
 3. Terenem działania Zarządu jest województwo kujawsko-pomorskie.
 
II. Przedmiot działania

 
§ 3 
 1. Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Do podstawowej działalności Zarządu należy:
  1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
   utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
  3. pełnienie funkcji inwestora
  4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
   urządzeń zabezpieczający ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
  5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
  6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
  7. koordynacja robót w pasie drogowym,
  8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
  9. prowadzenie ewidencji dróg, drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
  10. sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
  11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
  13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
  14. przeciwdziałanie niekorzystnym działaniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
  15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
  16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
  17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
  18. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
III. Struktura organizacyjna Zarządu
 
§ 4
 1. Zarządem Dróg Wojewódzkich kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 3. Dyrektor organizuje działalność Zarządu dróg Wojewódzkich, odpowiada za całość działalności jednostki i reprezentuje ja na zewnątrz.
 4. Dyrektor Zarządu wykonuje obowiązki związane z zarządzaniem drogami wojewódzkimi przy pomocy kierowanej przez siebie jednostki, zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych oraz związanymi z nią aktami wykonawczymi, w tym wydaje decyzje administracyjne na podstawie udzielonego przez Zarząd Województwa upoważnienia.
 5. Dyrektor zatrudnia, zwalnia i awansuje pracowników.
§ 5

 1. Zarząd realizuje statutowe zadania poprzez Wydziały Zarządu w siedzibie w Bydgoszczy oraz terenowe jednostki:
  1) Oddział Toruński, w ramach którego funkcjonują: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie;
  2) Oddział Bydgoski, w ramach którego funkcjonują: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi;
  3) Oddział Włocławski, w ramach którego funkcjonują: Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku oraz Rejon Dróg Wojewódzkich w Inowrocławiu.
 2. Dyrektor Zarządu działa przy pomocy zastępców dyrektora, naczelników wydziałów Zarządu i kierowników jednostek terenowych oraz pracowników, którzy są wobec niego odpowiedzialni za całość spraw objętych ich zakresem działania.
 3. Podział zadań pomiędzy dyrektora Zarządu, jego zastępców, naczelników wydziałów, kierowników jednostek terenowych oraz ich zadania, wykonywane z tytułu nadzoru nad działalnością podporządkowanym im jednostek organizacyjnych określa dyrektor w regulaminie organizacyjnym.
 4. Szczegółową strukturę organizacyjną Zarządu określa regulamin organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
 5. Zarząd Województwa zatwierdza regulamin organizacyjny jednostki na wniosek dyrektora.

§ 6
 1. Dyrektor może powoływać w razie potrzeby zespoły opiniodawcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, nazwę, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania tych organów.

IV. Gospodarka finansowa


§ 7
 
 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, zgodnie ze szczegółowymi warunkami gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 2. Działalność Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy finansowana jest z budżetu samorządu województwa kujawsko – pomorskiego.
 3. Podstawa gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków ustalony na okres roku kalendarzowego.
 4. Księgowość jest prowadzona według planu kont dla jednostek budżetowych.
 5. Roczne sprawozdania finansowe zatwierdzane są przez zarząd województwa kujawsko-Pomorskiego. 
 
V. Nadzór nad Zarządem
 
§ 8
 
 1. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Zarząd Województwa.
  Zarząd Województwa:
  1. Przyjmuje kierunki działania Zarządu,
  2. Dokonuje okresowej oceny działalności Zarządu pod katem wypełniania przez niego ustalonych zadań,
  3. Zatwierdza roczny plan dochodów i wydatków Zarządu, który stanowi podstawę gospodarki finansowej.
 2. Zarząd województwa określa zasady i ustala wynagrodzenie Dyrektora. 
 
VI. Postanowienia końcowe
 
§ 9

Zmian w statucie dokonuje Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 
§ 10
 
Zarząd używa podłużnej pieczęci o treści:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Bydgoszczy
ul.Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Zawadzki (5 czerwca 2007)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (5 czerwca 2007, 08:09:49)

Ostatnia zmiana: Paulina Góralska (27 grudnia 2019, 10:16:43)
Zmieniono: zmiana uchwały Sejmiku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 23315