Przedmiot działalności ZDW

Przedmiotem działania ZDW jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich (poza obszarem administracyjnym miast na prawach powiatów grodzkich) w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a mianowicie: 
 1. opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierski,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych kategorii wojewódzkiej na terenie województwa i przekazywanie ich Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, z uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnych kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w poprzednim punkcie na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa.

metryczka


Wytworzył: Krzysztof Zawadzki (5 czerwca 2007)
Opublikował: Krzysztof Zawadzki (5 czerwca 2007, 08:06:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 22725