Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Unieważnione  >  2014

Zamówienia publiczne unieważnione z 2014 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 15 (z 15)zamówienie na:

Naprawa chodnika i wymiana korytek ściekowych na drogach wojewódzkich nr 239 w km 18+576÷18+592, nr 240 w km 60+023÷60+605 oraz nr 244 w km 27+243÷30+018

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie ul. Pałacowa 15 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.14.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5186000euro
termin składania ofert: 27 października 2014
przyczyna unieważnienia: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz opracowanie Studium Wykonalności dla zadania pn: „Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin – Żuromin – Mława od km 2+475 do km 16+656”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.43.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2014
przyczyna unieważnienia: W dniu 30 października 2014 r unieważniono postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec – Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie: Cześć nr 1 – zatoki autobusowej w km 16+290 Część nr 2 – zatoki autobusowej w km 16+350

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.47.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 29 września 2014
przyczyna unieważnienia: W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu - na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.907 z późn. zm.) 

zamówienie na:

Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Cegielnianej w m. Tuchola – droga wojewódzka nr 240 w km 24+277

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.45.2014r
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000
termin składania ofert: 22 września 2014
przyczyna unieważnienia: Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 ze z późniejszymi zmianami). 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014 r- dotyczy części nr 2

zamawiający: ZDW Bydgoszcz Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku ul. Chopina1
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art.67 ust.1 pkt 6
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.8.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000€uro
termin składania ofert: 5 sierpnia 2014
przyczyna unieważnienia: ZDW w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku informuje o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Pzp( tekst jedn.Dz.U z 2013 r poz.907 z późniejszymi zmianami) Uzasadnienie: Zaoferowana cena w ofercie przewyższa kwotę , którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj.20% zamówienia podstawowego. 

zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w 2014 r.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.6.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2014
przyczyna unieważnienia: ZDW w Bydgoszczy RDW w Wąbrzeźnie informuje o unieważnieniu powyższego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.). Uzasadnienie: w związku z niestawieniem się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w celu podpisania umowy w wyznaczonym terminie, mimo wyrażenia zgody na jego zmianę na dzień dogodny dla Wykonawcy i jednoczesne niedopełnienie formalności, jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Cena oferty spełniającej wszystkie warunki wymagane w SIWZ i posiadająca największą ilość punktów spośród pozostałych złożonych, przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie. Nie ma również możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający nie może zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.) wybrać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, co w konsekwencji skutkuje unieważnieniem w/w postępowania. 

zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz dostawa części zamiennych w 2014 roku - Usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Żołędowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.12.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207.000,00 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2014
przyczyna unieważnienia: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie w dniu 15.07.2014r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmianami), ponieważ w postępowaniu przetargowym na usługi w zakresie naprawy, konserwacji i przeglądów sprzętu biorącego udział w Zimowym Utrzymaniu Dróg nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu oraz nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  

zamówienie na:

Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego oraz opracowanie analizy ekonomicznej dla zadania pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Łabiszyn – Barcin – Mogilno – Wylatowo od km 0+069 do km 53+814”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.19.2014
szacunkowa wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2014
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku z podziałem na 2 części.

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Żołędowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.6.12.361.08.2014
szacunkowa wartość: do 5 186 000 euro
termin składania ofert: 23 czerwca 2014
przyczyna unieważnienia: W związku z przekroczeniem przez ofertę z najniższą ceną kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - RDW Żołędowo unieważnia postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami).  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w 2014 roku z podziałem na 2 części.

zamawiający: ZDW Bydgoszcz - RDW Żołędowo
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.6.12.361.07.2014
szacunkowa wartość: do 5 186 000 euro
termin składania ofert: 28 maja 2014
przyczyna unieważnienia: W związku z przekroczeniem przez ofertę z najniższą ceną kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - RDW Żołędowo unieważnia postępowanie na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami).  

zamówienie na:

Aktualizację dokumentacji projektowej na: Część nr 1 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin” Część nr 2 „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo – Kowal m. Izbica Kujawska ul. Warszawska od km 17+174 do km 17+724”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.21.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 26 maja 2014
przyczyna unieważnienia: w dniu 28 maja postępowanie zostało unieważnione 

zamówienie na:

Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu oraz osprzętu specjalistycznego do UNIMOGA wraz z dostawą części zamiennych w 2014 r.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.4.2014
szacunkowa wartość: poniżej 207 000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2014
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie informuje o unieważnieniu części nr 1 i 2 powyższego postępowania. Część nr 1 zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.). Uzasadnienie: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 1 zamówienia. Część nr 2 zamówienia została unieważniona na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.). Uzasadnienie: w w/w postępowaniu na część nr 2 nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Remont nawierzchni poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 237 Czersk – Tuchola – Mąkowarsko odcinek Klocek - Woziwoda od km 12+300 do km 15+500, dł. 3,200 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000
termin składania ofert: 29 kwietnia 2014
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Remont drogi poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek – Szubin – Łabiszyn – Złotniki Kujawskie – Dąbrowa Biskupia odcinek Łabiszyn – Jeżewo od km 31+436 do km 35+310, dł. 3,874 km

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.08.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000
termin składania ofert: 24 kwietnia 2014
przyczyna unieważnienia: Zarząd Dróg Wojewódzkich informuję o unieważnieniu powyższego zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późniejszymi zmianami). Uzasadnienie: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

„System ewidencji i zarządzania drogami wojewódzkimi Województwa Kujawsko – Pomorskiego”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.04.2014
szacunkowa wartość: powyżej 207 000 euro
termin składania ofert: 24 kwietnia 2014
przyczyna unieważnienia: Przyczyny unieważnienia w załączonym Zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania 

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 15 (z 15)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij