Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Unieważnione  >  2019

Zamówienia publiczne unieważnione z 2019 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 20)zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.30.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 lipca 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986 ze póź.zmi.dalej Pzp) unieważnia powyższe postępowanie (dla obu części) ponieważ: • CZĘŚĆ 1 – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu – art.94 ust.1 pkt 1 Pzp • CZĘŚĆ 2 – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia - cena oferty – 590 003,45 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto) – art.94 ust.1 pkt 4 Pzp  

zamówienie na:

Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz – Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub Dobrzyń – Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m. Golub - Dobrzyń

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.15.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 13.06.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2019r. z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.09.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 10 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.06.2019r. do godz. 09:45 nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego odrzuceniu.  

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.29.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 11.06.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowanie na powyższe zadanie, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp  

zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.24.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986) unieważnia powyższe postępowanie (dla obu części) ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. • CZĘŚĆ 1 - cena oferty - 593 279,80 zł brutto ( kwota przeznaczona 373 590 zł brutto) • CZĘŚĆ 2 - cena oferty – 559 714,70 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto)  

zamówienie na:

ŚCINKA POBOCZY, UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM I KOPANIE ROWÓW PRZY DROGACH WOJEWÓDZKICH DLA JEDNOSTEK ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY W 2019 R.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Toruń, ul. Polna 113, 87-100 Toruń
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-6/B/2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 27 maja 2019
przyczyna unieważnienia: W dniu 30.05.2019 roku Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), ponieważ w postępowaniu przetargowym oferta z najniższą ceną (323.393,45 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (240.696,02 zł brutto) – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami).  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej typu "SLURRY SEAL" na nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 242 Więcbork-Falmierowo na odcinku Więcbork-Runowo od km 0+150 do 1+150, d 1,00 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.21.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 15.05.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Wykonanie cienkiej warstwy na zimno typu „Slurry Seal” z mieszanki mineralno-emulsyjnej nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno-Niedźwiedź-Pląchoty od km 32+700 do km 33+900 długości 1,2 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.22.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 13 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 15.05.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno typu slurry seal na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 273 m. Mała Nieszawka km 5+130-5+950, o długości 0,820 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.20.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 10 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie: Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną (388 324,30 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (350 000 zł). Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  

zamówienie na:

CZĘŚĆ nr 1: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 272 w km 4+028 w m. Lipienki CZĘŚĆ nr 2: Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 394 w km 10+530 w m. Otorowo

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.17.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 9 maja 2019
przyczyna unieważnienia: ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE DLA 2 CZĘŚCI: Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. • CZĘŚĆ 1 - cena oferty - 1 092 134,22 zł brutto ( kwota przeznaczona 373 444 zł brutto) • CZĘŚĆ 2 - cena oferty - 911 004,42 ( kwota przeznaczona 470 810 zł brutto) Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  

zamówienie na:

Usługi wycinki drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Inowrocław w 2019 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW1.12.361.02.2019
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 7 maja 2019
przyczyna unieważnienia: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 „Ustawy Pzp”. 

zamówienie na:

Świadczenie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin”.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.07.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie. Uzasadnienie faktyczne: oferta z najniższą ceną (310.882,50 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (250 000 zł). Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP  

zamówienie na:

Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-Dobrzyń od km 0+821 do km 0+896, dł. 0,075km, str. lewa

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.14.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 21.05.2019 r. Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp 

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym: CZĘŚĆ I: wykonanie tablic informacyjno-pamiątkowych dla: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km – 2 tablice

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.05.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 10.04.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090,dł. 0,086 km bez budowy sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z droga nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.6.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 5 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 09.04.2019 r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno- emulsyjnej na zimno typu slurry seal na nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej Nr 273 m. Mała Nieszawka km 5+130-5+950, o długości 0,820 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.11.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 4 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (400 501,46 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (350 000 zł).  

zamówienie na:

Ułożenie cienkiej warstwy na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej na nawierzchni drogi wojewódzkiej NR 256 Włóki – Bydgoszcz, odcinek Strzelce Dolne – Bydgoszcz w km 7+490 ÷ 11+290 o długości 3,800 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.361.10.2019
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 3 kwietnia 2019
przyczyna unieważnienia: Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2018, poz. 1986) unieważnia powyższe postępowanie ponieważ cena najkorzystniejszej oferty (384 615,45 zł) przewyższa kwot, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (350 000 zł).  

zamówienie na:

Udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane dla następujących zadań: zadanie 1: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno - Kamień Kotowy - Granica Województwa, zadanie 2: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska – Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rz. Gąsawka w msc. Żnin zadanie 3: Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.02.2019r.
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 4 lutego 2019
przyczyna unieważnienia: Dnia 04.02.2019r. Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp 

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, na lata 2019/2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.01.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2019
przyczyna unieważnienia: Do dnia składania ofert tj. 25.01.2019r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  

zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 od 01.03.2019r. do 28.02.2022r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.41.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 11 stycznia 2019
przyczyna unieważnienia: Do dnia składania ofert tj. 11.01.2019r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 20)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij