Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Zamknięte  >  2018

Zamówienia publiczne zamknięte z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 72) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ III: Organizacja rajdów rowerowych promujących: 1) Przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 km19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych. 2) Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.10.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 26 czerwca 2018
wynik postępowania: Dnia 04.07.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: OK-TIMING Aleksandra Kwiatkowska, ul. Jagiellońska 43, Zamek Bierzgłowski, 87-152 Łubianka. Cena ofertowa: 83 640,00 zł brutto, organizacja: 9 osób. 

zamówienie na:

„Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: ZDW.N4.363.18.2017
szacunkowa wartość: powyżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 12 czerwca 2018
wynik postępowania: W dniu 12.06.2018r. zawarta zostala umowa z firmą: PBDiM KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8 86-061 Brzoza • cena umowy 15 898 331,54 zł brutto • gwarancja na wykonanie robót – 84 miesiące. Uzasadnienie faktyczne – kryterium: ceny – 60 pkt., gwarancja na wykonanie robót - 40 pkt. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu wymagane w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość punktów równą 100 pkt. Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 ustawy Pzp – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi - usługi usuwania traw, chwastów i wycinka krzewów” Cz. II – zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Z wolnej ręki art. 67 ust.1 pkt. 6
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.11.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: P.U.H. „REDON”, Andrzej Trudziński, ul. Karnowska 3, 89-100 Nakło n.Not. cena: 72.201,00 zł brutto 60 pkt, dyspozycyjność 1 dzień 20pkt, wydajność 2 dni 20pkt, termin realizacji do 12.07.2018r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.11.2018 z dnia 12.06.2018r  

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 243 poprzez remont chodnika wzdłuż ww. drogi na odcinku około 250 m.b. przez miejscowość Słupowo, gm. Sicienko.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.13.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 30 maja 2018
wynik postępowania: Dnia 02.07.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: PRODIB Sp. z o.o., ul. Łabiszyńska 6, 86-061 Olimpin, woj.: kujawsko - pomorskie; na wykonanie powyższego zadania na kwotę: 126747.32 zł brutto i gwarancją na wykonanie robót - 48 miesięcy od daty odbioru końcowego. 

zamówienie na:

Odnowienie oznakowania poziomego nawierzchni bitumicznych dróg Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2018r. z podziałem na 5 części

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.08.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018
wynik postępowania: Udzielono zamówienia na część I i III oraz unieważniono postępowanie na część II, IV i V 

zamówienie na:

Sporządzenie projektu wykonawczego dla zadania pn.: "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyn-Osięciny na odcinku od km 2+290 do km 18+295,5 oraz od km 18+892,5 do km 19+226, dł. 16,339 km".

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.07.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 22 maja 2018
wynik postępowania: Dnia 19.06.2018r. zawarto umowę z Wykonawcą: Voessing Polska Sp. z o.o., ul. Grobla 17/5, 61-859 Poznań, - na wykonanie powyższego zadania na kwotę: 306 639,00,00 zł brutto i doświadczeniem zawodowym projektanta drogowego na 4 zadaniach.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w roku 2018 – I pokos

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.10.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 21 maja 2018
wynik postępowania: Udzielono zamówienia 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 – 2019 z podziałem na dwie części

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.07.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 maja 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: część zamówienia nr 1 - P.P.H.U.-„SOKÓŁ”, Wojciech Morawski, SOKOLE 19E, 77-300 Człuchów cena: 508.086,04 zł brutto, termin realizacji do 31.12.2019r. kryterium ceny – 60pkt, termin płatności faktury VAT 20,00pkt i czas przystąpienia do realizacji polecenia wykonania 20,00pkt. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 100,00 pkt. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.07.2018 z dnia 06.06.2018r. Część zamówienia nr 2: Do dnia składania ofert tj. 16.05.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 

zamówienie na:

Wycinka drzew wraz z frezowaniem pni przy drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2018 roku

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.05.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 maja 2018
wynik postępowania: Zamówienie udzielono firmie ECOROAD Sp. z o.o. Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław. Cena brutto 72324,00 zł. termin wykonania do 20.06.2018, termin uporządkowania po wycince 5 dni. umowa nr ZDW.RDW.5.12c.361.08.2018 z dnia 04.06.2018 

zamówienie na:

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi usuwania traw, chwastów i krzewów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 – 2019 z podziałem na 2 części”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-11/U/2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 €uro
termin składania ofert: 10 maja 2018
wynik postępowania: W dniu 25-05-2018 r podpisano umowę na część nr - 1 z firmą: ECOROAD Sp. z o.o. Sp. K. ; m. Sikorowo 31; 88-101 Inowrocław na wartość umowy wysokości -364 370,24 zł/brutto , oraz na część nr -2 podpisano umowę w dniu 24-05-2018 r z firmą : TAR S.C. Andrzej Mątowski i Paweł Mątowski; m. Białkowo 30; 87-400 Golub Dobrzyń, na wartość umowy wysokości - 542 690,07 zł/brutto 

zamówienie na:

„Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi usuwania traw, chwastów i krzewów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 – 2019 z podziałem na 2 części”

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.06.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 8 maja 2018
wynik postępowania: W dniu 08.06.2018r. zostały podpisane umowy nr ZDW.RDW.5.12c.361.06.1.2018 (wartość umowy 729 549,90 zł brutto) i ZDW.RDW.5.12c.361.06.2.2018 (wartość umowy 609 514,20 zł brutto) z firmą ECOROAD Sp. z o.o. Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław. Dyspozycyjność -1 dzień, Wydajność 2 dni 

zamówienie na:

Ścinka poboczy, umocnienie poboczy kruszywem łamanym i kopanie rowów przy drogach wojewódzkich dla jednostek administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy w 2018 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-12/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €uro
termin składania ofert: 2 maja 2018
wynik postępowania: W dniu 24-05-2018 podpisano umowę z firmą; P.P.H.U „RAFIT”; Szpilewicz Mieczysław ; ul. Włodawska 4 ; 21-580 Wisznice , kwota umowy wynosi - 821 588,09 zł/brutto.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi pielęgnacji zadrzewienia w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW 1.12.361.04.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018
wynik postępowania: Udzielono zamówienie 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości oraz mycia oznakowania pionowego w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW 1.12.361.03.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 30 kwietnia 2018
wynik postępowania: Udzielono zamówienie 

zamówienie na:

Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 534 w km 81+242 w m. Rypin

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.09.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018
wynik postępowania: W dniu 03.07.2018r. Zamawiający udzielił zamówienia firmie: MOST Sp. z o.o. ul. Kujawska 51 A 81-862 Sopot z ceną ofertową 1 646 365,38 zł brutto i terminem wykonania robot do dnia 15.10.2018r.  

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Toruń w 2018 r. z podziałem na 2 części

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, -Z D W w Bydgoszczy, Rejon Dróg Wojewódzkich w TORUNIU
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-13/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018
wynik postępowania: W dniu 15-05-2018 r podpisano umowę na część nr - 1 z firma : Usługi Transportowo – Sprzętowe Kazimierz Dalke, 86-260 Unisław, ul. Sienkiewicza 9 wartość umowy wynosi - 30 627,00 zł/brutto. Na część nr - 2 w dniu 15-05-2018 podpisano umowę z firmą :Konsorcjum: Lider Zakład Usługowo Produkcyjny „MARSYL”, 87-162 Lubicz, m. Gronowo 124. Partner – Transport Ciężarowy Szymon Ryszewski , 87-100 Toruń , ul. Konopna 32, wartość umowy wynosi - 33 837,30 zł/brutto 

zamówienie na:

Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego na terenie działalności RDW Tuchola w 2018 r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.09.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: Część zamówienia nr 1, Zakład Sprzętowo-Transportowy Czesław Pawłowski, ul.Towarowa1, 89-500 Tuchola - cena oferty brutto 74.009,10 zł, termin realizacji do 31.12.2018r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.09/1.2018 z dnia 21.05.2018r, Część zamówienia nr 2 USŁUGI TRANSPORTOWE PIOTR WENDA, ul. Piaseczno 66, 89-400 Sępolno Krajeńskie - cena oferty brutto 107.133,00 zł, termin realizacji do 31.12.2018r. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.09/2.2018 z dnia 21.05.2018r,Uzasadnienie: zgodnie z podanym w SIWZ kryterium oceny ofert Część zamówienia nr 1: kryterium ceny – 60pkt, gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia 12,00pkt i podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6 - 12Mg 20,00pkt. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 92,00 pkt. Część zamówienia nr 2: kryterium ceny – 60pkt, gwarantowany czas reakcji od chwili powiadomienia 14,00pkt i podstawienie drugiego środka transportu o ładowności 6 - 12Mg 20,00pkt. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 94,00 pkt. 

zamówienie na:

Wymiana dylatacji mostu na dr. wojewódzkiej nr 247 w km 0+306 i km 0+323 m. Kcynia

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.08.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 26 kwietnia 2018
wynik postępowania: Zamówienia udzielono: Firma REKTO Halina Dostał, Wygnanów 47A, 28-366 Małogoszcz cena: 64.714,25 zł brutto, termin realizacji do 15.06.2018r. Zgodnie z podanym w SIWZ kryterium oceny ofert: kryterium ceny – 60pkt, okres realizacji 20,00pkt i gwarancja na wykonanie robót 20,00pkt. Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wymagane w SIWZ i uzyskała: 100,00 pkt. Umowa nr ZDW.RDW3.T12.361.08.2018 z dnia 23.05.2018r 

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.5.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 20 kwietnia 2018
wynik postępowania: Część zamówienia nr 1: Zawarto umowę z dnia 26.06.2018 r. nr ZDW.RDW4.12d.361.5.1.2018 z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROBUD” Sp. z o. o., ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno na kwotę brutto 1 292 853,00 zł, termin przystąpienia do realizacji robót - 1 dzień, okres gwarancji - 24 miesiące. Część zamówienia nr 2: Zawarto umowę z dnia 26.06.2018 r. nr ZDW.RDW4.12d.361.5.2.2018 z konsorcjum firm: Lider – Przedsiębiorstwo Drogowo - Budowlane Sp. z o. o., ul. Długa 27, 87-300 Brodnica, Partner – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno na kwotę brutto 1 449 674,93 zł, termin przystąpienia do realizacji robót - 3 dni, okres gwarancji - 24 miesiące.  

zamówienie na:

DOSTAWA CZĘŚCI ZAMIENNYCH, MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH I AKCESORIÓW DO FLOTY TRANSPORTOWEJ NALEŻĄCEJ DO RDW ŻOŁĘDOWO W 2018-2019 ROKU

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.06.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018
wynik postępowania: W dniu 09.05.2018 roku została podpisana umowa z firmą MOBIL PARTS Jan Wachucik, ul. Jastrzębia 84, 86-031 Osielsko na kwotę 32.722,74 zł brutto. 

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 72) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij