zamówienie na:

Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy i jego rejonów z podziałem na 7 zadań

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 3/2010
szacunkowa wartość: poniżej 193 000 euro
termin składania ofert: 3 marca 2010
przyczyna unieważnienia: UNIEWAŻNIENIE Uzasadnienie faktyczne: Prowadzone postępowanie obarczone jest wadą uniemozliwiającą zawarcie ważnej umowy. zamawiający zmuszony jest dokonać zmian w zapisach SIWZ dotyczących rozwiązania umów z dotychczasowymi Wykonawcami usług telekomunikacyjnych tak aby umozliwiało to zawarcie nowej, waznej umowy. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r nr 2007 nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usuniecia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.