zamówienie na:

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80, na lata 2019/2022

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.01.2019
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 25 stycznia 2019
przyczyna unieważnienia: Do dnia składania ofert tj. 25.01.2019r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.