zamówienie na:

a) Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 223 – ulicy Szubińskiej w Białych Błotach na odcinku od km 3+200 do km 3+900 (w tym budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie komunikacyjne drogi powiatowej nr 1537C relacji Trzciniec – Ciele -Kruszyn Krajeński oraz drogi gminnej na Miedzyń) wraz z jego odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową pozostałych sieci kolidujących z ww. inwestycją – ZADANIE 1 (zadanie własne Województwa Kujawsko – Pomorskiego) b) Budowa drogi gminnej relacji Białe Błota – osiedle Miedzyń w Bydgoszczy od km 0+060,15 do km 0+523,75 oraz drogi gminnej relacji Białe Błota – droga powiatowa 1537C do Trzcińca w Białych Błotach – od km 0+021,65 do km 0+551,40 – ZADANIE 2 (zadanie własne Gminy Białe Błota)

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.33.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 grudnia 2018
wynik postępowania: W dniu 29.04.2019 r. udzielono zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, z ceną 18580776.27 zł brutto (łącznie), doświadczeniem zawodowym Kierownika Budowy na 7 zadaniach i udzieleniem 84 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.