zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 268 Brzezie-Wieniec-Brześć Kujawski polegająca na wzmocnieniu nawierzchni od m. Wieniec do m. Kąty od km 5+753 do km 7+180

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.30.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 22 października 2018
wynik postępowania: W dniu 06/11/2018 Zamawiający udzielił zamówienia Wykonawcy: Firma Inżynieryjno Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek z ceną ofertową 1 944 928,77 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.