zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 557 Rypin-Lipno w m. Rypin ul. Lipnowska od km 0+004 do km 0+090, dł. 0,086 km wraz z budową sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania z drogą nr 534

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.29.2018r.
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 20 września 2018
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Do dnia składania ofert tj. 20.09.2018r. nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu lub nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.  
Zapytania do SIWZ i odpowiedzi Zamawiającychmetryczka


Odpowiada za treść: Sylwia Pietrzak
Opublikował: Sylwia Pietrzak (5 września 2018, 07:49:38)

Ostatnia zmiana: Sylwia Pietrzak (20 września 2018, 12:23:55)
Zmieniono: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1703