zamówienie na:

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 546 na odcinku od km 10+791 do km 13+103,20 od Bierzgłowa (przystanek PKS) do Łubianki (skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 553) oraz Budowa parkingu przy budynku Centrum Kultury w Łubiance

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.56.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 19 października 2017
wynik postępowania: Dnia 04.12.2017r. zawarto umowę z Wykonawcą:Przedsiębiorstwem Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza, na kwotę 12 706 674,63 zł brutto i udzieleniem 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego.