zamówienie na:

Dostawa sprzętu informatycznego dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, z podziałem na części: Część nr 1: Zestaw komputerowy stacjonarny – 5 sztuk; Część nr 2: Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka.

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.74.2016
szacunkowa wartość: poniżej 209 000 €
termin składania ofert: 24 listopada 2016
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: Na powyższe zadanie (Część nr 1) nie wpłynęła żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Uzasadnienie faktyczne: Cen oferty najkorzystniejszej złożonej na powyższe postępowanie (Część nr 2) przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie w/w zadania. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4) – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Ogłoszenie o zamówieniu (54kB) html

Ogłoszenie o udzieleniu zam. - unieważnienie (11kB) html

Informacja o unieważnieniu postępowania (115kB) pdf

metryczka


Opublikował: Alicja Miklasz (16 listopada 2016, 12:32:59)

Ostatnia zmiana: Alicja Miklasz (9 stycznia 2017, 09:26:57)
Zmieniono: błędne ogłoszenie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2152