zamówienie na:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 301 Lubanie – Osięciny. Odcinek DK 91 – Tadzin od km 1+030 do km 1+493 o dł. 0,463 km”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.52.2016
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 €
termin składania ofert: 4 października 2016
wynik postępowania: Dnia 03.11.2016r. zawarto umowę z: Przedsiębiorstwem Robót Drogowych INODROG Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100, Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie; na wykonanie powyższego zadania na kwotę 254787.74 zł brutto i zobowiązaniem się Wykonawcy do udzielenia 48 miesięcy gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia, od daty odbioru końcowego oraz wykonania całości przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 18.11.2016r.