zamówienie na:

„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin”. Etap I – „Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Żnińskiej działka nr 7 oraz w m. Knieja na działkach nr 48,77 i 85”

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.55.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 168 000 euro
termin składania ofert: 5 listopada 2014
wynik postępowania: W dniu 02.01.2015r została zawarta umowa z firmą KADA - BIS GRUPA BUDOWLANA Sp. z o.o., ul. Wydmy 3, 85 - 188 Bydgoszcz za cene brutto 2 608 574,59 zł