zamówienie na:

Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica – Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591

zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.28.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000 Euro
termin składania ofert: 28 lipca 2014
wynik postępowania: W dniu 05.09.2014r. została zawarta umowa nr ZDW.N4.361.28.2014 z Wykonawcą: WANT Sp. z o.o. ul. Janusza Korczaka 12, 83-110 Tczew. Wartość umowy wynosi 5 912 246,57 zł brutto.