Strona główna  >  Zamówienia publiczne  >  Unieważnione  >  2018

Zamówienia publiczne unieważnione z 2018 rokuZamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze zamówienia publiczne »zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności RDW Włocławek w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.5.12c.361.13.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 6 lipca 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 „Ustawy Pzp” - w powyższym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 06.07.2018r. do godź. 9:45 nie wpłynęła żadna oferta.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Włocławek w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.09.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Naprawa, przedłużenie oraz oczyszczenie przepustów, odmulenie i umocnienie rowów w ciągu dróg wojewódzkich administrowanych przez Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.10.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 28 czerwca 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r. z podziałem na 5 części

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW. RDW1.12.361.14.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 21 czerwca 2018
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postepowanie 

zamówienie na:

Naprawa pierścienia ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław w m. Żnin

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.09.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2018
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowanie 

zamówienie na:

Promocja projektów dla zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, w tym: CZĘŚĆ II: Organizacja imprez plenerowych promujących: 1.1. Przebudowę wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski – Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo – rowerowych. 1.2. Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 na odcinku Lipno – Kamień Kotowy – granica województwa.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.09.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 euro
termin składania ofert: 7 czerwca 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia dnia 13.06.2018r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy na rondo skrzyżowania, ul. Kościuszki – Odrodzenia – bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.10.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 29 maja 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia dnia 19.06.2018r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi oczyszczania i sprzątania nieczystości w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Tuchola w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Tuchola
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW3.T12.361.10.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 28 maja 2018
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne – Do upływu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta na powyższe zadanie. Uzasadnienie prawne – 93 ust. 1 pkt. 1: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. z dnia 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.11.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 221 000,00 euro
termin składania ofert: 24 maja 2018
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowanie  

zamówienie na:

Aktualizacja dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 543 Paparzyn – Szabda w m. Jabłonowo Zamek od km 35+620 do km 35+930, dł. 0,310 km.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.361.08.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 euro
termin składania ofert: 23 maja 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia dnia 28.05.2018r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

zamówienie na:

SPRAWOWANIE NADZORÓW BRANŻOWYCH NAD REALIZACJĄ ZADANIA: Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.05.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000 €
termin składania ofert: 22 maja 2018
przyczyna unieważnienia: Uzasadnienie faktyczne: W dniu składania ofert nie wpłynęła żadna ofert. Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Dostawa wraz z rozładunkiem betonowych materiałów drogowych na terenie działalności ZDW w Bydgoszczy, obszar województwa kujawsko – pomorskiego w 2018r.

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.07.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2018
przyczyna unieważnienia: Uniważniono postępowanie 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich - usługi koszenia traw i chwastów oraz chemiczne zwalczanie chwastów w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Inowrocław w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko - Pomorskie, Plac Teatralny 2, 98-100 Torun w imieniu którego działa ZDW Bydgoszcz - RDW Inowrocław
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.1.12.361.05.2018
szacunkowa wartość: powyżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018
przyczyna unieważnienia: Unieważniono postępowanie 

zamówienie na:

Usługi w zakresie prac interwencyjnych w ramach bieżącego utrzymania dróg wojewódzkich administrowanych przez RDW Wąbrzeźno w latach 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.6.2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000,00 euro
termin składania ofert: 16 kwietnia 2018
przyczyna unieważnienia: Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie informuje, iż unieważnia powyżej wskazane postępowanie. Uzasadnienie faktyczne - do terminu składania ofert tj. 16 kwietnia 2018 r. do godz. 8:45 nie wpłynęła żadna oferta w wyżej wskazanym postępowaniu. Uzasadnienie prawne - art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.).  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w latach 2018 – 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.3.2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 13 marca 2018
przyczyna unieważnienia: Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie informuje, iż unieważnia powyżej wskazane postępowanie w zakresie części zamówienia nr 1 i 2. Część zamówienia nr 1 - Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wskazanym postępowaniu na część zamówienia nr 1 do terminu składania ofert (tj. 13.03.2018 do godz. 8:45) wypłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty (tj. 1 497 309,75 zł brutto) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanej części zamówienia (tj. 1 229 954,37 zł brutto). Zamawiający nie może również zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Część zamówienia nr 2 - Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Uzasadnienie faktyczne: w wyżej wskazanym postępowaniu na część zamówienia nr 2 do terminu składania ofert (tj. 13.03.2018 do godz. 8:45) wypłynęła jedna oferta. Cena złożonej oferty (tj. 1 936 029,84 zł brutto) przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie wskazanej części zamówienia (tj. 1 229 954,37 zł brutto). Zamawiający nie może również zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 

zamówienie na:

REMONT CZĄSTKOWY NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH ADMINISTROWANYCH PRZEZ RDW ŻOŁĘDOWO W LATACH 2018 - 2019

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy - RDW Żołędowo, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.6.12.361.08.2018
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 5 548 000,00 euro
termin składania ofert: 12 marca 2018
przyczyna unieważnienia: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami), ponieważ w postępowaniu przetargowym oferta z najniższą ceną (2.632.150,80 zł brutto) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (2 399 951,40 zł brutto) – na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami).  

zamówienie na:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Toruń w latach 2018 - 2019 z podziałem na 2 części.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361- 5/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 5 548 000 €uro
termin składania ofert: 1 marca 2018
przyczyna unieważnienia: w dniu 07-03-2018 zamawiający unieważnia w/w postępowanie. Do dnia składania ofert t.j. 01-03-2018 na część nr 1 wpłynęły 3 oferty na powyższe zadanie. Oferta na część nr - 1 z najniższą cena tj. 1 781 409,00 zł/brutto przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia tj. 1 353 000,00 zł/brutto , na część nr -2 wpłynęły 2 oferty na powyższe zadanie , Oferta na część nr - 2 z najniższą cena tj. 1 781 409,00 zł/brutto przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia tj. 1 353 000,00 zł/brutto . Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty . 

zamówienie na:

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – prace interwencyjne w pasie drogowym dróg wojewódzkich w administracji RDW Toruń w latach 2018 - 2019

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu; ul. Polna 113, 87-100 TORUŃ
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW.2.12.361-3/B/2018
szacunkowa wartość: poniżej 221 000 €uro
termin składania ofert: 2 lutego 2018
przyczyna unieważnienia: W dniu 16-02-2018 zamawiający unieważnia w/w postępowanie. Do dnia składania ofert tj. 02-02-2018 na część nr - 1 wpłynęły 3 oferty na powyższe zadanie.Oferta na część nr - 1 z najniższą cena tj. 103 320,00 zł/brutto przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia tj. 92 250,00 zł/brutto , na część nr 2 wpłynęły 2 oferty na powyższe zadanie. oferta na część nr - 2 z najniższą cena tj. 146 124,00 zł/brutto przewyższa kwotę która zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie niniejszego zamówienia tj. 92 250,00 zł/brutto.Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia – cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty . 

zamówienie na:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 554 Orzechowo – Sierakowo – Kowalewo Pomorskie – Golub Dobrzyń – Kikół od km 7+700 do km 17+350.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.N4.363.19.2017
szacunkowa wartość: poniżej 5 225 000 euro
termin składania ofert: 23 stycznia 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia dnia 08.02.2018r., na mocy art. 93 ust. 1a pkt 1) – 1a. zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w: 1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji elektronicznej (...)  

zamówienie na:

Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu będącego w posiadaniu RDW Włocławek w latach 2018 - 2019r.

zamawiający: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87–100 Toruń, w imieniu którego działa ZDW w Bydgoszczy, RDW Włocławek
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW5.12c.361.20.2017
szacunkowa wartość: 30 000,00 euro - 209 000,00 euro
termin składania ofert: 9 stycznia 2018
przyczyna unieważnienia: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia na mocy art. 93 ust. 3 pkt. 7) – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówień publicznych 

Zamówienia publiczne o pozycjach 1 - 20 (z 21) starsze zamówienia publiczne »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij