zamówienie na:

Wykonanie oznakowania poziomego na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW w Wąbrzeźnie w 2014 r.

zamawiający: Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDW.RDW4.12d.361.6.2014
szacunkowa wartość: poniżej 5 186 000 euro
termin składania ofert: 16 lipca 2014
przyczyna unieważnienia: ZDW w Bydgoszczy RDW w Wąbrzeźnie informuje o unieważnieniu powyższego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.). Uzasadnienie: w związku z niestawieniem się upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, w celu podpisania umowy w wyznaczonym terminie, mimo wyrażenia zgody na jego zmianę na dzień dogodny dla Wykonawcy i jednoczesne niedopełnienie formalności, jakie powinny zostać dokonane po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, nie doszło do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Cena oferty spełniającej wszystkie warunki wymagane w SIWZ i posiadająca największą ilość punktów spośród pozostałych złożonych, przewyższa kwotę, która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie. Nie ma również możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający nie może zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zmian.) wybrać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, co w konsekwencji skutkuje unieważnieniem w/w postępowania. 
Modyfikacje treści SIWZmetryczka


Opublikował: Anna Korcz (1 lipca 2014, 11:53:12)

Ostatnia zmiana: Anna Korcz (13 sierpnia 2014, 13:33:33)
Zmieniono: Informacja o unieważnieniu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3636