ZDW.N1.111.34.2022

Oferta pracy na stanowisko:
inspektor nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Liczba stanowisk pracy:                      1 stanowisko
Rodzaj umowy:                                 docelowo na czas nieokreślony
 
I.     Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe kierunek budownictwo.
 2. Minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego dla budowy, przebudowy lub rozbudowy obiektów inżynierskich.
 3. Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej.
 4. Znajomość przepisów ustaw związanych z wykonywanymi zadaniami.
 5. Aktualna przynależność do PIIB.
 6. Prawo jazdy kat. B.
II.    Wymagania mile widziane (nie wymagane)
 
 1. Wykształcenie wyższe kierunek budownictwo o specjalności drogowej lub konstrukcje budowlane.
 2. Pełnienie funkcji kierownika projektu dla zadań infrastrukturalnych. 
 3. Doświadczenie w przygotowaniu inwestycji lub zarządzanie projektami infrastrukturalnymi (kontraktami). 
 4. Obsługa oprogramowania CAD i programów do kosztorysowania.

III.  Zakres wykonywanych obowiązków:
 1.  Prowadzenie ewidencji pism oraz spraw w zakresie  obiektów inżynierskich.
 2. Współpraca z innymi komórkami Zarządu Dróg Wojewódzkich, Oddziałami i Rejonami Dróg Wojewódzkich oraz z innymi jednostkami w tym m. in. samorządy lokalne, Urząd Marszałkowski, zarządcy dróg, organy administracji publicznej. 
 3. Wykonywanie innych poleceń służbowych związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków.
 4. Współudział w prowadzeniu sprawozdawczości z zakresu obiektów inżynierskich. 
 5. Obsługa programów komputerowych (pakiet programu OFFICE, programy do projektowania typu AUTOCAD). 
 6. Współudział w opiniowaniu i uzgadnianiu dokumentacji technicznych w zakresie obiektów inżynierskich. 
 7. Współudział przy realizacji przeglądów rocznych oraz pięcioletnich. 
 8. Bieżąca kontrola stanu technicznego obiektów inżynierskich. 
 9. Współudział przy budowie, remoncie i przebudowie obiektów inżynierskich.
 10. Przygotowywanie wniosków o podjęcie działań w celu udzielenia zamówień publicznych związanych z obiektami inżynierskimi.  
 11. Prowadzenie ewidencji obiektów inżynierskich.
 
IV.  Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny.
 2. Kwestionariusz osobowy*.
 3. Klauzula informacyjna*.
 4. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
 7. Oświadczenia kandydata w zakresie*:
  • posiadania obywatelstwa,
  • braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • korzystania z pełni praw publicznych,
  • zgody na przetwarzanie danych osobowych.
UWAGA!
Wszystkie dokumenty, kserokopie oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane przez kandydata.
 
*Wzory: Kwestionariusza osobowego, Klauzuli informacyjnej oraz Oświadczeń można pobrać osobiście w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 (pok. nr 19) lub na stronie internetowej tutaj
 
V.   Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022 r. nr 530), jest zobowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 
VI.  Termin i miejsce składania dokumentów:
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert w zamkniętych kopertach na adres:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
85-010 Bydgoszcz
Z dopiskiem: „Dotyczy naboru na inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nr naboru ZDW.N1.111.34.2022”
Dokumenty należy złożyć / przesłać do 6 października 2022 r. (w przypadku wysłania oferty drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).
 
VII. PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
 1. Stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte
  i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Wynagrodzenie na podstawie z ustawą o pracownikach samorządowych. 
 3. Dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy. 
 4. Trzynaste wynagrodzenie. 
 5. Przyjazny onboarding.
 6. Pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach.
 7. Możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie. 
 8. Stojaki na rowery na terenie urzędu.
 9. Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy nadesłanych ofert nie zwraca.
Oferty niekompletne, nie spełniające wymagań formalnych oraz dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. W trakcie naboru mogą być przeprowadzane rozmowy kwalifikacyjne i/lub testy kwalifikacyjne. Komisja rekrutacyjna może odstąpić od przeprowadzania rozmów i/lub testów kwalifikacyjnych, z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.zdw-bydgoszcz.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

metryczka


Wytworzył: Paulina Góralska (27 września 2022)
Opublikował: Paulina Góralska (27 września 2022, 13:07:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 113