Ogłoszenie nr 13218 - 2017 z dnia 2017-01-24 r.
Bydgoszcz: Usługi sprzątania biur, prace gospodarcze wewnątrz i na zewnątrz budynku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 w 2017 roku.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 367772-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Kujawsko-Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, krajowy numer identyfikacyjny 9561969539 w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 092364160, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010  Bydgoszcz, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3705717, faks 52 3705740, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zdw-bydgoszcz.pl,
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi sprzątania biur, prace gospodarcze wewnątrz i na zewnątrz budynku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 w 2017 roku.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDW.N4.361.79.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Nazwa zamówienia: Usługi sprzątania biur, prace gospodarcze wewnątrz i na zewnątrz budynku w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80 w 2017 roku. 2. Opis obiektu: budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonych murowany o powierzchni użytkowej 1.084,60 m2. 2.1 Sprzątanie biur. a) Budynek biurowy - siedziba ZDW w Bydgoszczy ul. Dworcowa 80 tj. • pomieszczenia biurowe, świetlice i portiernia : 900 m2 • sanitariaty: 25 m2 • ciągi komunikacyjne: 150 m2 b) Rodzaje powierzchni do sprzątania : • panele podłogowe; 350m2 • parkiet: 150 m2 • wykładzina dywanowa pranie: 100 m2 • wykładzina PCV: 200 m2 • płytki ceramiczne podłogowe: 25 m2 • płytki ceramiczne ścienne: 60 m2 • okna (powierzchnia dwustronna): 200 m2 • drzwi przeszklone (podwójne skrzydła) : 5 sztuk • drzwi pełne sztuk: 42 sztuki • kaloryfery sztuk: 60 sztuk • czyszczenie żaluzji pionowych • krzesła tapicerowane – wg bieżących potrzeb. c) Usługa świadczona będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku (w wyjątkowych sytuacjach w sobotę po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą) w godzinach: - Sprzątanie pomieszczeń biurowych od godziny 15:00 nie dłużej niż do godziny 22:00. - Prace gospodarcze wewnątrz i zewnątrz budynku od godziny 7:00 do godziny 15:00. d) Wykonawca będzie realizował usługę sprzątania biur przy użyciu własnych środków myjących i czyszczących oraz sprzętu, w sposób i z częstotliwością określoną w załączniku 7 do SIWZ. e) Wykonawca dostarcza na bieżąco w ilościach niezbędnych do zapewnienia czystości i jakości sprzątania środki higieniczne do łazienek, w szczególności: kostki w.c. i do pisuaru, odświeżacze powietrza w spray, mydło w piance do dozownika które posiada Zamawiający, płyn do naczyń, papier toaletowy biały duża rolka, nakładki sedesowe, ręczniki białe typu ZZ, worki na śmieci, gąbki do mycia naczyń itp. f) W budynku pracuje 48 pracowników. 2.2 Prace gospodarcze wewnątrz i na zewnątrz budynku. a) Wykaz czynności wg załącznika nr 7 do SIWZ . b) Zamawiający zapewni sprzęt i części do prac gospodarczych. 2.3 Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywana usług zapewnić na terenie objętym umową należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją usług oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. 2.4 Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w swojej siedzibie po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. 2.5 Zamówienie należy realizować w sposób i z częstotliwością określoną w Regulaminie częstotliwości wykonywania poszczególnych prac w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych i prac gospodarczych – stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 2.6 Wykonawca gwarantuje, iż materiały i środki czystości, które będą wykorzystywane do wykonania powyższych usług są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. 2.7 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, o których mowa w XXVII SIWZ (zakres zgodnie z Regulaminem częstotliwości wykonywania poszczególnych prac w ramach sprzątania pomieszczeń biurowych i prac gospodarczych – złącznik nr 7 do SIWZ ) w zakresie realizacji zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 90910000-9
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT78048.79
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Klaudią Babczyńską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą MEGALUX Klaudia Babczyńska ,  megalux333@wp.pl,  ul. Akacjowa 3,  82-200,  Malbork ,  kraj/woj. pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 67896.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 67896.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128116.80
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.