Ogłoszenie nr 341567 - 2016 z dnia 2016-11-14 r.
Bydgoszcz: Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 318117-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 092364160, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010  Bydgoszcz, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3705717, faks 52 3705740, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zdw-bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDW.N4.361.65.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2. Zamówienie dotyczy budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 569 na odcinku od km 10+492 do km 10+625 o długości 133 m w miejscowości Elgiszewo gm. Ciechocin. Rodzaj robót: 2.1 Roboty pomiarowe, 2.2 Usunięcie ziemi urodzajnej do 15cm, 2.3 Mechaniczne roboty ziemne, 2.4 Mechaniczne formowanie i zagęszczanie nasypów, 2.5 Profilowanie i zagęszczanie mech. pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, 2.6 Wykopy oraz przekopy na odkład, 2.7 Układanie rur PEHD o Ø40 na ławie żwirowej, 2.8 Mechaniczne zasypanie wykopów, 2.9 Brukowanie ścianek czołowych przepustu, 2.10 Obrobienie na czysto skarp i dna wykopów, 2.11 Warstwa odsączająca o gr. 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie, 2.12 Ustawienie obrzeży 20x6cm na podsypce piaskowej, 2.13 Podbudowa z kruszywa łam. 0/63 stab. mech. gr. 15cm (wjazd), 2.14 Podbudowa z kruszywa łam. 0/31 stab. mech. gr. 10cm, 2.15 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej 20x10cm, gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2.16 Nawierzchnia wjazdów z kostki brukowej 20x10cm, gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej, 2.17 Krawężniki 15x22cm i oporników 15x25cm na ławie z oporem i podsypce cementowo-piaskowej, 2.18 Roboty pomiarowe z mapą powykonawczą, 2.19 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w XXVII SIWZ (kierownika budowy) w zakresie realizacji zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT34845.59
WalutaPLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Żwir-Bud, Urszula Juszczak,  zwirbud@gmail.com ,  Elgiszewo,  87-408,  Ciechocin,  kraj/woj. kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 38413.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38413.02
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 41740.48
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.