Ogłoszenie nr 326555 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.
Bydgoszcz: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 317600-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny 092364160, ul. ul. Dworcowa  80, 85-010  Bydgoszcz, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3705717, faks 52 3705740, e-mail zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.zdw-bydgoszcz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDW.N4.361.64.2016
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
2. Zamówienie dotyczy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 562 polegającej na budowie chodnika nie wykraczającego poza pas drogi w miejscowości Szpetal Górny od km 0+445 do km 1+784,40. Rodzaj robót: 2.1 Roboty pomiarowe, 2.2 Roboty rozbiórkowe (podbudowa z podbudowy z betonu gr. 15cm, naw. bitumicznej gr. 4cm, zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm, krawężników bet. na ławie betonowej), 2.3 Budowa ściany oporowej z prefabrykatów żelbet. typu „L”, 2.4 Roboty ziemne wykonane mechanicznie, 2.5 Rury ochronne typu AROT A160 PS, 2.6 Kanały rurowe – podłoża z materiałów sypkich o gr. 10cm, 2.7 Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. 300mm, 2.8 Przykanaliki o śr. zew. 200mm, 2.9 Obsypka pod kanały z materiałów sypkich gr. 15cm, 2.10 Studnie rewizyjne z kręgów bet. o śr. 1000mm w gotowym wykopie o gł. 3m, 2.11 Studnie ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500mm z osadnikiem i syfonem, 2.12 Obudowy wylotów kolektorów, 2.13 Wykonanie odwodnienia liniowego dł. 6m wraz z wykonaniem przykanalika Ø200 do studni, 2.14 Zasypanie wykopów gruntem kat. I-III pozyskanym przez Wykonawcę, 2.15 Zagęszczenie nasypów ubijakami mech., grunt kat. I-III, warstwami gr. do 30cm, 2.16 Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane ręcznie pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni przy drodze gminnej, 2.17 Warstwy odcinające, zagęszczanie ręczne o gr. 10cm przy drodze gminnej, 2.18 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20cm przy drodze gminnej, 2.19 Nawierzchnia z mieszanek min.-bit. gr. 4cm (w-wa wiążąca) przy drodze gminnej, 2.20 Nawierzchnia z mieszanek min.-bit. gr. 4cm (w-wa ścieralna) przy drodze gminnej, 2.21 Koryta wykonywane mech. gł. 10cm w gr. kat. II-VI na zjazdach, 2.22 Warstwy odcinające zagęszczane mech. o gr. 10cm, 2.23 Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw łamanych o gr. 20cm przy drodze gminnej, 2.24 Krawężniki betonowe wtopione 12x25 i 15x22cm bez ławy na podsypce piaskowo-cementowej, 2.25 Krawężniki betonowe wystające 15x30cm bez ławy na podsypce piaskowo-cementowej, 2.26 Ława betonowa z oporem pod krawężniki, 2.27 Zjazdy i zatoki autobusowe z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na piaskowo-cementowej, 2.28 Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonane ręcznie pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni, 2.29 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie o gr. 10cm, 2.30 Obrzeża bet. 30x8cm na piaskowo-cementowej, 2.31 Ława pod krawężniki bet. z oporem, 2.32 Nawierzchnia chodników z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej, 2.33 Koryta gł. 10cm gr. kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników, 2.34 Ścieki z elem. bet. gr. 15cm na piaskowo-cementowej, 2.35 Ława pod ściek betonowa, 2.36 Remonty cząstkowe naw. bit. mieszankami min.-asf. z obcinaniem krawędzi mech. przy krawężniku, 2.37 Nawierzchnia z kruszywa łam. jako umocnione pobocze, 2.38 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20cm, 2.39 Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur, 2.40 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. 5. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej czynności, o których mowa w XXVII SIWZ (kierownika budowy) w zakresie realizacji zamówienia.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Na powyższe zadanie nie wpłynęła żadna oferta. Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy
Oferta z najniższą ceną/kosztem
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem
Waluta:

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.