Ogłoszenie nr 314385 - 2016 z dnia 2016-09-28 r.
Bydgoszcz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 30125-2016
Data: 19/09/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Zarząd Dróg Wojewódzkich, Krajowy numer identyfikacyjny 9236416000000, ul. ul. Fordońska  6, 85085   Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.
Adres strony internetowej (url): www.zdw-bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4) KOMUNIKACJA
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: forma pisemna Adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, w pokoju nr 5
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: forma pisemna Adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.6) Informacje dodatkowe
W ogłoszeniu jest: 1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 5.–9. SIWZ. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji o wysłaniu e-maila i braku informacji o odrzuceniu maila. 2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Piotr Jaworski – Naczelnik Wydziału Inwestycji tel. 52 366-29-15 e-mail: p.jaworski@zdw-bydgoszcz.pl b) w sprawach procedury przetargowej: Anna Kominiak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych tel. 52 37-05-718 fax. 52 37-05-740 e-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl 3. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – nie dotyczy. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz tel. 52 37-05-717; fax. 52 37-05-740, e-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl ) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (Pc) 60% 2 Okres realizacji (Pr) 20% 3 Gwarancja na wykonanie robót (Pg) 20% 2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór: 1 Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 2 Pr = Okres realizacji Kryterium Okres realizacji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu realizacji potrzebnego do realizacji zamówienia podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Okres realizacji zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Jeżeli Wykonawca zaproponuje wykonanie robót w terminie do 07.11.2016r. otrzyma – 20 punktów. Jeżeli Wykonawca zaproponuje wykonanie robót w terminie do 15.11.2016r. otrzyma – 0 punktów. 3 Pg = Gwarancja na wykonanie robót Kryterium gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia gwarancji na roboty podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Gwarancja na wykonanie robót zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Najdłuższy możliwy termin udzielenia gwarancji na wykonanie robót: 72 miesięcy – 20 punktów. Krótszy możliwy terminy udzielenia gwarancji na wykonanie robót: 60 miesięcy – 0 punktów. Zamawiający pod pojęciem gwarancji rozumie również gwarancję z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp. 3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pr + Pg spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki. 4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
W ogłoszeniu powinno być: 1. W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail:zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl) w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej w pkt 5.–9. SIWZ. Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdej informacji przekazanej w innej formie niż pisemna, a na żądanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji. W przypadku nie potwierdzenia ze strony wykonawcy odbioru przesłanych informacji (pomimo takiego żądania), Zamawiający uzna, że wiadomość dotarła do wykonawcy po wydrukowaniu prawidłowego raportu faksu o dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji o wysłaniu e-maila i braku informacji o odrzuceniu maila. 2. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami: a) w sprawach przedmiotu zamówienia: Piotr Jaworski – Naczelnik Wydziału Inwestycji tel. 52 366-29-15 e-mail: p.jaworski@zdw-bydgoszcz.pl b) w sprawach procedury przetargowej: Anna Kominiak – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych tel. 52 37-05-718 fax. 52 37-05-740 e-mail: a.kominiak@zdw-bydgoszcz.pl 3. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne – nie dotyczy. 4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), kierując wniosek na adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz tel. 52 37-05-717; fax. 52 37-05-740, e-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl Zamawiający prosi o przekazywanie pytań również drogą elektroniczną (na adres zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl ) w formie edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Zamawiający będzie oceniał oferty nieodrzucone według następujących kryteriów: Nr: Nazwa kryterium: Waga: 1 Cena (Pc) 60% 2 Okres realizacji (Pr) 20% 3 Gwarancja na wykonanie robót (Pg) 20% 2. Punkty przyznawane za podane w pkt 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium Wzór: 1 Pc = (Oferta z najniższą ceną/Oferta oceniana) x 60 pkt Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Zamawiający ofercie o najniższej cenie przyzna 60 punktów, a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie mniejsza. 2 Pr = Okres realizacji Kryterium Okres realizacji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu realizacji potrzebnego do realizacji zamówienia podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Okres realizacji zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Jeżeli Wykonawca zaproponuje wykonanie robót w terminie do 07.11.2016r. otrzyma – 20 punktów. Jeżeli Wykonawca zaproponuje wykonanie robót w terminie do 15.11.2016r. otrzyma – 0 punktów. 3 Pg = Gwarancja na wykonanie robót Kryterium gwarancja będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego terminu udzielenia gwarancji na roboty podanego przez Wykonawcę w formularzu oferty. Liczba punktów w kryterium Gwarancja na wykonanie robót zostanie obliczona zgodnie z poniższym: Najdłuższy możliwy termin udzielenia gwarancji na wykonanie robót: 72 miesięcy – 20 punktów. Krótszy możliwy terminy udzielenia gwarancji na wykonanie robót: 60 miesięcy – 0 punktów. Zamawiający pod pojęciem gwarancji rozumie również gwarancję z tytułu rękojmi za wady. Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji w pełnych miesiącach. Jeśli Wykonawca zaproponuje w formularzu oferty okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy lub nie zostanie podany okres gwarancji i z innych dokumentów nie będzie wynikało, że nastąpiła omyłka, oferta zostanie odrzucona, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.2) ustawy Pzp. 3. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która zgodnie z powyższymi kryteriami oceny ofert uzyska najwyższą sumę punktów Pc + Pr + Pg spośród ofert nie podlegających odrzuceniu i spełni wszystkie postawione w SIWZ warunki. 4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

</