Bydgoszcz: Roboty uzupełniające - Odnowa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski na odcinku od km 12+960 do km 13+270, dł. 0,310 km
Numer ogłoszenia: 322716 - 2015; data zamieszczenia: 27.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające - Odnowa nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 267 Ujma Duża - Piotrków Kujawski na odcinku od km 12+960 do km 13+270, dł. 0,310 km.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje odcinek od km 12+960 do km 13+270: a) frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, b) oczyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, c) skropienie nawierzchni asfaltem przed wykonaniem warstwy wyrównawczej i ścieralnej, d) wyrównanie istniejącej nawierzchni masą mineralno - asfaltową, e) ułożenie siatki wzmacniającej na łączeniu istniejącej i wbudowanej warstwy wyrównawczej, f) uzupełnienie poboczy ziemnych wraz z profilowaniem i zagęszczeniem - średnio 5 cm na szerokości pobocza 1,5 m, g) oznakowanie poziome cienkowarstwowe farbą akrylową odblaskową..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70323,56 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę