Bydgoszcz: Zamówienie dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194
Numer ogłoszenia: 319008 - 2015; data zamieszczenia: 25.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zamówienie dodatkowe do opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo - Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej:713200007 ETAP I a) Ocena wpływu na BRD dla istniejącego odcinka drogi oraz audyt BRD dla projektu b) Opracowanie badań konstrukcji istniejącej nawierzchni i podłoża gruntowego c) Materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia wraz z raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko /jeśli będzie wymagane/ wraz z uzyskaniem decyzji d) Projekt wstępny /określający projektowany pas drogowy, powiązania z siecią dróg lokalnych/ ETAP II e) Opracowanie projektu budowlanego ETAP III f) Uzyskanie ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej g) Opracowanie dokumentów geodezyjno - prawnych działek podlegających podziałowi ETAP IV h) Opracowanie projektów wykonawczych branża drogowa i) Opracowanie projektów wykonawczych branża mostowa j) Opracowanie dokumentacji przetargowej wraz z kosztorysem inwestorskim k) Opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektów stałej i tymczasowej na czas prowadzenia robót organizacji ruchu PRACE DODATKOWE - ciągi pieszo - rowerowe l) Sprawowanie nadzoru autorskiego /ok. 15 pobytów/.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę