Bydgoszcz: Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowo-osobowych - 2 szt. - na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 285620 - 2015; data zamieszczenia: 26.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich , ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowo-osobowych - 2 szt. - na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę 2 szt. fabrycznie nowych samochodów ciężarowo-osobowych. Zamawiający poprzez sformułowanie dostawa samochodów rozumie sprzedaż samochodów na podstawie protokolarnego przekazania samochodów z dokumentami niezbędnymi do dokonania rejestracji samochodów. Ostateczny odbiór samochodu będzie mieć miejsce u Zamawiającego, w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko - spisanie ostatecznego protokołu technicznego przekazania pojazdów. Do czasu podpisania ostatecznego protokołu technicznego przekazania pojazdów, wszelkie szkody powstałe w trakcie transportu usuwa na swój koszt sprzedający. Zamawiający dopuszcza dostarczenie niezarejestrowanego samochodu do zamawiającego np. na lawecie na koszt sprzedającego. Zamówienie obejmuje dostawę samochodów o następujących parametrach technicznych: 2.1. Wymagania ogólne: 2.1.1. Samochód fabrycznie nowy, nie używany; 2.1.2. Lakier kabiny fabryczny żółty; 2.1.3. Samochód dostawczy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t; 2.1.4. Rok produkcji: 2015 r.; 2.1.5. Ładowność: min. 700 kg; 2.1.6. Silnik DIESEL - pojemność co najmniej 2000 cm3; 2.1.7. Moc silnika nie mniejsza niż 100KM; 2.1.8. Napęd na tylną oś; 2.1.9. 6 stopniowa mechaniczna skrzynia biegów; 2.1.10. Hamulce tarczowe na obu osiach; 2.1.11. Emisja gazów spalinowych: min. EURO 5: a) Dwutlenek węgla (CO2): 200,00 - 300,00 mg km; b) Tlenek azotu (NOx): 200,00 - 250,00 mg km; c) Węglowodory (THC - HC): 200,00 - 300,00 mg km; d) Cząstki stałe (PM): 0,50 - 2,0 mg/km; 2.1.12. Zużycie energii max. 36MJ l; 2.1.13. Gwarancja mechaniczna min. 2 lata bez limitu kilometrów, na perforację nadwozia: min.10 lat bez limitu kilometrów. 2.2. Podwozie: 2.2.1. Podwozie na konstrukcji ramowej; 2.2.2. Koła pojedyncze na obu osiach; 2.2.3. Koła na felgach stalowych. 2.3. Skrzynia ładunkowa: 2.3.1. Wymiary skrzyni ładunkowej: a) długość: 2,80 - 3,00 m; b) szerokość: 2,10 - 2,20 m; 2.3.2. Skrzynia z plandeką, w kolorze żółtym zakładana na burty. 2.4. Wyposażenie: 2.4.1. Kabina - 7 osobowa: Przednie drzwi kabiny z szybami opuszczanymi elektrycznie; 2.4.2. Centralny zamek sterowny z pilota; 2.4.3. Imobilajzer 2.4.4. Lusterka boczne na długich ramionach, elektrycznie regulowane i ogrzewane 2.4.5. Komputer pokładowy 2.4.6. Fotel kierowcy z regulacją wysokości i podłokietnikiem; 2.4.7. Regulowana kolumna kierownicy w dwóch kierunkach; 2.4.8. Poduszka powietrzna kierowcy; 2.4.9. Radio AM FM, bluetooh zestaw głośnomówiący; 2.4.10. Elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy; 2.4.11. System kontroli trakcji; 2.4.12. System zapobiegania blokowania kół podczas hamowania 2.4.13. Klimatyzacja kabiny pojazdu: min. ze sterowaniem manualnym; 2.4.14. Światła do jazdy dziennej 2.4.15. Pokrowce na fotele kierowcy i pasażerów. 2.5. Wyposażenie dodatkowe: 2.5.1. Min. 2 komplety kluczyków; 2.5.2. Pełnowymiarowe koło zapasowe; 2.5.3. Dodatkowy komplet felg stalowych z oponami zimowymi; 2.5.4. Dywaniki gumowe; 2.5.5. Hak wraz z doprowadzoną instalacja elektryczną; 2.5.6. Lampa ostrzegawcza zespolona SŁUŻBA DROGOWA, LED-owa..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.61.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł brutto. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone przelewem w rozumieniu prawa bankowego na konto Zamawiającego na rachunek wadiów prowadzony przez PKO BP S.A. nr rachunku: 16 1020 1475 0000 8302 0093 7482 z nazwą zadania, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych , e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2014.1804). 3. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a Pzp. 4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podsiania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto do oferty należy załączyć: 1. Wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1; 2. Wypełniony i podpisany FORMULARZ CENOWY wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2; 3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy formularz Wykaz parametrów technicznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 (dla każdego z samochodów oddzielnie); 4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika do podpisywania oferty winno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty; 4. Do oferty wspólnej winien być dołączony dokument wskazujący pełnomocnika do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu i podpisania mowy. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez pozostałych wykonawców; 5. Pisemne ZOBOWIĄZANIE podmiotu do oddania do dyspozycji zasobów na których to zasobach polega wykonawca - jeśli występuje; wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 6. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do podpisania oferty o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych, przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 7. W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykazanie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze istotnych postanowień umowy będących załącznikiem nr 8. 2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 3.1. Zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji zamówienia; 3.2. Zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 3571 k.c. - Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażąco stratą, czego strony nie przewidziały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczać sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. 3.3. Zmiana osób występujących po stronie Zamawiający/Wykonawca. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Zmiany postanowień w umowie mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu - za zgodą obu stron, pod rygorem nieważności. 6. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art.144 ustawy Pzp: 6.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego) 6.2. zmiana danych teleadresowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz pokój nr. 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2015 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz pokój nr. 5.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie