Bydgoszcz: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014
Numer ogłoszenia: 261030 - 2015; data zamieszczenia: 05.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław, m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy: - formowania nasypów, - profilowania i zagęszczenia podłoża, - warstwy odsączającej, - krawężników betonowych, - krawężników kamiennych, - warstwy wyrówanawczej, - chodników z kostki brukowej, - nawierzchni z kostki kamiennej, - rozbiórki istniejącej nawierzchni, - odwodnienie liniowe, - przebudowa posadowienia i regulacji syt. - wys. hydrantów, - wykonania wpustów ulicznych, - regulacji studni rewizyjnych, - regulacji wpustów ulicznych,.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 378022,58 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę