Bydgoszcz: Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ew.: 346/1,306/1 i 307/3.
Numer ogłoszenia: 260510 - 2015; data zamieszczenia: 02.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia uzupełniającego do zamówienia podstawowego na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 551 w ciągu ul. Bydgoskiej i Chełmińskiej w Dąbrowie Chełmińskiej oraz budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 551 na działkach ew.: 346/1,306/1 i 307/3..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy a) przełożenia nawierzchni zatoki autobusowej z kostki betonowej, b) zwiększenia powierzchni wykonanych poszerzeń, c) zwiększenia powierzchni warstw bitumicznych, d) zmiany rozwiązania projektowego polegającego na budowie murka oporowego, e) przebudowy (wymiana) wpustów deszczowych krawężnikowych wzdłuż ścieżki rowerowej, f) zwiększenia nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej oraz obrzeży..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.61-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51334,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę