Bydgoszcz: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin
Numer ogłoszenia: 258310 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich, ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. (52) 370-57-17, faks (52) 370-57-16.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zamówienia dodatkowego do zamówienia podstawowego na Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska - Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800 (klasa G) na terenie gminy Barcin.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy: - regulacji sytuacyjno - wysokościowa studni z wymianą przykanalików PCV fi 200 - 28 szt, - montażu dodatkowych wpustów - 4 szt, - montażu dodatkowych przykanalików fi 200 - 21 mb, - montażu dodatkowych przykanalików fi 250 - 15 mb, - wykonania podbudowy z mieszanki z kruszywa granitowego gr. 20 cm - 3260 m2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 142600,20 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę